Izvješće sa održane “22 Ljetne škole tehničkih vještina 2021”

Zagrebački savez CB-radioklubova održao je radionicu u “22 Ljetnoj školi tehničkih vještina 2021” 22. lipnja 2021, prema prijavljenom programu od 12. svibnja 2021.

Predavanje o CB-radioamaterizmu održano je u terminu kako je dogovoreno sa voditeljima ljetne škole.

Polaznici radionice u uvodnom dijelu su upoznati ukratko o radu na grđanskom opsegu – CB kroz tri teme;

                     – što je CB-radioamaterizam – CB Đekica

                     – oprema potrebna za rad na građanskom opsegu – CB Luna

                     – primjena CB-a u slučaju potresa – CB Kefa

Za praktčni dio bilo je pripremljeno devet kompleta opreme:

   1. Stacionarna postaja Motorola radio i CB uređaj sa stacionarnom antenom,

   2. CB radijska postaja sa napajanjem ručnog agregata i mobilna magnetska antena,

   3. CB raijska postaja, ispravljač i mobilna magnetna antena,

   4. Tri ručne CB-radijske postaje VOKI TOKI, Mitland – Alan 42.

   5. Tri ručne radijske postaje PMR

Uz navedenu opremu  bila je rezervna oprema; stacionarna CB radijska postaja,  stacionarna antena i SVR metar za mjerenje esvera u svim amaterskim područjima.

Za održavanje radionice uz navedenu opremu korišteno je; prijenosno računalo, projektor,  reklamni material, razni video snimci.

Radionica je održana u dvorani sa mogućnošću dva izlaska na otvoreni prostor za što su korištnee ručne CB-radijske postaje, što znaći da da su postojali odlični uvjeti za održavanje radionice, posebno u praktičnom dijelu.

Radionicu su odradili članovi CBRK Dubrava CB Luna, CB Đekica te radiokluba Trnje CB Kefa.

                                                                                                                Voditelj: Josip Mužina ing.