STATUT ZAGREBAČKOG SAVEZA CB RADIOKLUBOVA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 32. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93, 11/94 i 38/09), Skupština Zagrebačkoga saveza CB-radioklubova u zasjedanju održanom 23. rujna 2015. godine u Zagrebu donosi

 

STATUT

ZAGREBAČKOGA SAVEZA CB RADIOKLUBOVA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Statuta

Članak 1.

Ovim Statutom ureduju se naziv, skraćeni naziv, sjedište i teritorijalno djelovanje, zastupanje i predstavljanje; izgled pečata, znaka i zastave; ciljevi i područje djelovanja, ciljane Skupine, aktivnosti, poslovi i djelatnosti kojima se ciljevi postižu; način osiguranja javnosti djelovanja Saveza; vidljivost izvora potpore; uvjeti i način učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti, način vođenja evidencije članova i stegovna odgovornost; unutarnji ustroj; tijela – sastav, trajanje mandata, izbor, opoziv, ovlasti, način sazivanja sjednica i odlučivanja tijela, te sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; dužnosnici; rješavanje sporova i sukoba interesa; izbor i opoziv likvidatora; imovina – način stjecanja i raspolaganja imovinom; prestanak postojanja i djelovanja i postupak s imovinom u slučaju prestanka, te ostala pitanja važna za rad Zagrebačkoga saveza CB-radioklubova, odnosno opća pravila kojima se članovi dragovoljno podvrgavaju radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa, ciljeva i uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih procjenjivih surogata dobiti.

Rodna (spolna) neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu i aktima što se temeljem njega donose, a imaju rodno značenje, bez obzira u kojem su rodu, odnose se podjednako na muški i ženski rod (spol).

Narav djelovanja ZSCB-a

Članak 3.

Zagrebački savez CB-radioklubova (u daljnjem tekstu: ZSCB ili Savez) je neovisan (nestranački i nevladin), demokratski ustrojen i neprofitni savez slobodno i dragovoljno udruženih klubova-udruga zagrebačkih sibista – CB-radioamatera i CB-radiooperatora, odnosno CB-radioklubova i drugih pravnih osoba koji u Savezu ostvaruju vlastite i zajedničke interese, te programe i projekte javnih (općih) potreba u tehničkoj kulturi (u daljnjem tekstu: članovi ZSCB-a).

Djelatnost ZSCB-a čine promidžba, razvitak i zaštita CB-radioamaterizma i radijskih komunikacija na CB odnosno građanskom opsegu (27 MHz) i mrežama bežičnih veza (wireless networks), gradnje i održavanja radijskih naprava, antenskih sustava i ostalih naprava temeljem propisa Republike Hrvatske i Europske Unije, zaštita i promicanje interesa i uvjerenja članova, te izvedba projekata u tom području u okviru programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Djelatnost Saveza je od značenja za razvitak i promicanje tehničke kulture kao sastavnice opće kulture, čimbenika razvitka ljudskog potencijala te društvenog kapitala i razvojnog resursa.

 

Pravna osobnost ZSCB-a i upis u registre

Članak 4.

ZSCB je neprofitna pravna osoba s vlastitim žiro računom i upisuje se u Registar saveza i Zajednice tehničke kulture Grada Zagreba i u Registar neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija.

Naziv Saveza, sjedište i područje na kojem djeluje

Članak 5.

Puni naziv pod kojim Savez djeluje glasi: Zagrebački savez CB-radioklubova.

Skraćeni naziv Saveza glasi: ZSCB.

Naziv Saveza na engleskome jeziku glasi: Zagreb Alliance of CB Radio Clubs, a skraćeni naziv: ZACB.

Sjedište Saveza je u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 14.

Savez djeluje na području Grada Zagreba.

Osnutak ZSCB-a i upis u Registar

Članak 6.

ZSCB je osnovan 05. studenoga 2010. godine u Zagrebu i upisan u Registar zajednica i saveza tehničke kulture Grada Zagreba 16. prosinca 2010. godine pod registarskim brojem 21000015.

Zastupanje i predstavljanje ZSCB-a

Članak 7.

ZSCB predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik Saveza.

Predsjednik ili tajnik u slučaju spriječenosti mogu ovlastiti drugu osobu za zastupanje Saveza u pojedinim poslovima isključivo vlastitom pisanom odlukom, kojom utvrđuju granice i opseg ovlasti, s tim što ta osoba mora ispunjavati uvjete za člana Izvršnog odbora ZSCB-a.

Pečat ZSCB-a

Članak 8.

ZSCB ima pečat.

Pečat Saveza je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst ZAGREBAČKI SAVEZ CB RADIOKLUBOVA, a uz donji rub: ZAGREB. U sredini pečata smješten je slovolik (logo) ZSCB-a. Iznad toponima ZAGREB je broj rukovatelja pečatom: 1 (tajnik Saveza) ili 2 (računopolagatelj Saveza).

Uporabu i čuvanje pečata uređuje Izvršni odbor ZSCB-a posebnom odlukom.

Znak i zastava ZSCB-a

Članak 9.

Savez ima znak i zastavu.

Znak Saveza čini stilizirani model GP antene na čijem se vrhu ističu slova »CB«.

Znak služi istodobno kao slovolik (logotip).

Zastava je četvrtastog oblika, dimenzija 100 × 250 cm, bijele boje, sa u sredini otisnutim znakom i punim nazivom ZSCB-a ispisanim velikim slovima.

Udruživanje ZSCB-a

Članak 10.

ZSCB je član Zagrebačke zajednice tehničke kulture (ZZTK).

Savez se može dragovoljno udružiti i povezati u druge oblike udruživanja odnosno povezivanja u zemlji (saveze, zajednice, unije, mreže, koordinacije i dr.) i u međunarodne organizacije čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njegovim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje ili povezivanje pridonosi postizanju njegovih ciljeva određenih ovim Statutom.

O udruživanju i razdruživanju Saveza iz oblika u stavku 2. ovog članka odlučuje Skupština ZSCB-a.

 

II. CILJEVI, AKTIVNOSTI, POSLOVI I DJELATNOSTI, CILJANE SKUPINE I PODRUČJE DJELOVANJA ZSCB-a

 

Ciljevi ZSCB-a

Članak 11.

Temeljni ciljevi postojanja i djelovanja Saveza jesu:

 • promicanje, poticanje i razvijanje CB radioamaterizma;
 • poticanje stručnog obrazovanja svog članstva iz područja CB-radioamaterizma i podizanje opće razine znanja članstva;
 • uključivanje mladih u članice Saveza, uz razvijanje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u Klubovima, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom dugogodišnjem radu u tehničkoj kulturi;
 • razvitak i promidžba CB-radiamaterizma kao suvremenog civilizacijskog fenomena i sastavnice svekolike djelatnosti tehničke kulture;
 • ostvarivanje projekata iz vlastite djelatnosti u programima javnih potreba u tehničkoj kulturi;
 • CB-radio pouk, samopouk i samovježba što većeg broja građana, posebice djece i mladeži, u svrhu tehničkog odgoja i obrazovanja, te omogućivanja stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrđivanja sposobnosti, znanja i vještina;
 • visoko vrednovanje inovativnosti i stvaralačkih postignuća u CB-radioamaterizmu te njihova promidžba;
 • unapređivanje stručnog rada i osposobljavanja u području radijskih komunikacija i radiotehnike, a osobito amaterskoga radiokonstruktorstva, gradnje i održavanja CB-radijskih naprava,
 • sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te u pružanju nesebične pomoći radiovezom u akcijama spašavanja i zaštite u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama;

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ZSCB-a

Članak 12.

Ciljeve iz članka 11. ovoga Statuta Savez ostvaruje sljedećim zadaćama podizanja razine i unapređenja tehničke kulture kao dijela opće kulture,

 • organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja članstva organiziranjem natjecanja, susreta, prigodnih izložbi, sajmova i sličnih priredbi, kao i sudjelovanja u sličnim aktivnostima druguh klubova i udruga;
 • organizacija rada s mladima odnosno podmlatkom u CB-radioamaterizmu putem predavanja, tečajeva, seminara, susreta;

 • unapređivanjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja i bavljenja građana CB-radioamaterizmom iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici;
 • predlaganjem donošenja zakona i propisa za rad CB-radiopostaja i CB-radioperatera;
 • poticanjem aktivnosti svojih članova u elektrotehnici, telekomunikacijama i njihovoj primjeni u CB opsegu radi učinkovitijeg svekolikog razvitka CB-radioamaterizma i zadovoljavanja potreba u tehničkoj kulturi;
 • poticanjem i podupiranjem osnivanja novih CB-radioklubova i CB-sekcija;
 • izvođenjem izvanškolskih i izvannastavnim programima iz radiotehnike i povezanih područja za mladež, osobito darovitu i onu s posebnim potrebama, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvijanja i uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, posebice inovativnog stvaralačkog ponašanja, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja;
 • poticanja što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži, za bavljenje tehničkim sadržajima, nposebno CB-radioamaterizmom;
 • organiziranjem CB-natjecanja, stručnih ekskurzija i manifestacija te nastupanjem predstavnika Saveza na priredbama drugih organizatora;
 • informativnom i izdavačkom djelatnošću;
 • nabavkom CB-radiopostaja, opreme, instrumenata, pribora i materijala za potrebe ZSCB-a i CB-radioklubova i održavanjem objekata čijim je Savez vlasnikom ili korisnikom;
 • suradnjom s  školama, tijelima lokalne i područne samouprave te državne uprave;
 • domaćom klupskom, međugradskom i međužupanijskom te međunarodnom suradnjom;
 • obavljanjem ostalih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Područje djelovanja Saveza je: tehnička kultura.

 

III. JAVNOST DJELOVANJA I VIDLJIVOST IZVORA POTPORE ZSCB-a

 

Javnost djelovanja i slobodno sudjelovanje ZSCB-a u javnom životu

Članak 13.

Djelovanje Saveza i rad njegovih tijela su javni i počivaju na demokratskim načelima, a ZSCB kao čimbenik civilnog društva i članovi njegovih tijela slobodno sudjeluju u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika izražavajući stajališta i mišljenja te poduzimajući inicijative i oblikujući javno mnijenje o pitanjima koja ih zanimaju.

 

Načini osiguravanja javnosti djelovanja i vidljivosti izvora potpore

Članak 14.

ZSCB javnost svog djelovanja i rada svojih tijela osigurava: otvorenošću sjednica tijela; obavještavanjem javnosti putem mrežne stranice, sredstava javnog priopćivanja i glasila, te odgovorima na upite; omogućivanjem novinarima uvida u spise, izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih financijskih izvještaja o radu Saveza, te izvještavanjem zajednica i drugih organizacija u koje je udružen, nadležnih tijela područne samouprave i državnih tijela.

ZSCB u svim svojim obavijestima ili publikacijama koje se odnose na program ili projekt financiran iz javnog ili privatnog izvora, bez obzira na oblik i medij prenošenja, navodi konkretan izvor iz kojeg je određeni program ili projekt financiran i tako osigurava vidljivost izvora financiranja svog djelovanja, kao i tko su autori publikacija i drugih materijala.

 

Izvješćivanje članova ZSCB-a

Članak 15.

Savez pravodobno izvješćuje članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela pisanim izvještajima o značajnim događajima, održavanjem posebnih skupova, u zasjedanju Skupštine, omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela Saveza, neposrednim priopćivanjem i odgovorima na upite, putem glasila, sredstava javnog priopćivanja, mrežne stranice ili na drugi pogodan način.

 

Mogućnost zatvaranja za javnost

Članak 16.

ZSCB može isključiti javnost sa sjednica tijela ili uskratiti obavijesti i uvid u spise samo u slučajevima: zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom ili drugom tajnom; razmatranja akata čije bi javno obznanjivanje moglo ugroziti obranu i sigurnost Republike Hrvatske; stegovnog postupka zbog teške povrede javnog morala, i kada to zatraži nadležno državno odvjetništvo ili sud.

Odluka o isključivanju javnosti ne odnosi se na predstavnike Zagrebačke zajednice tehničke kulture, osim u slučaju kada to izričito zatraži nadležno državno odvjetništvo ili sud.

 

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

1. Članstvo u ZSCB-u

Dragovoljnost članstva i mogući članovi

Članak 17.

Udruživanje u ZSCB i članstvo u ZSCB-u su dragovoljni.

Članom ZSCB-a mogu, pod uvjetima propisanim ovim Statutom, postati pravne osobe iz članka 3. ovoga Statuta: CB-radioklubovi, CB-radioamaterske sekcije sa statusom pravne osobnosti koje su ustrojstveni oblici drugih klubova, udruge u području bežičnih komunikacijskih mreža i druge pravne osobe, koje ostvaruju programe tehničke kulture na građanskom opsegu u skladu s Zakonom o tehničkoj kulturi i propisima o telekomunikacijama, te čije je sjedište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, članom Saveza smatra se građanin-pojedinac kojega Skupština Saveza proglasi počasnim predsjednikom, počasnim i podupirućim članom Saveza, s tim što on nije član Skupštine i ne upisuje se u Registar članova ZSCB-a.

 

Uvjeti i postupak utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za prijam u članstvo

Članak 18.

U Savez se može udružiti i postati njegovim članom ona pravna osoba iz članka 19. stavak 2. ovoga Statuta koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o tehničkoj kulturi, prihvaća ovaj Statut, prava i obveze što iz njega proizlaze, te kojoj tijelo državne uprave nadležno za registraciju nije izdalo rješenje o prestanku rada, ili kojoj pravomoćnom sudskom presudom nije zabranjeno djelovanje, ili protiv koje nije pokrenut stečajni postupak.

Ispunjavanje uvjeta za prijam u članstvo utvrđuje Izvršni odbor a odluku o prijamu u članstvo donosi Skupština Saveza. Odluka Skupštine je konačna.

Postupak utvrđivanja uvjeta za udruživanje uređuje Skupština Pravilnikom o članstvu u ZSCB-u.

 

Članski statusi (kategorije članova)

Članak 19

.

Sukladno članku 25. stavak 1. i članku 27. Zakona o tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe ovisno o svom pravnom položaju, vlastitom ustroju, ciljevima, zadaćama i djelatnosti, imaju u Savezu status (svojstvo) punopravnoga ili pridruženoga člana.

Status punopravnoga člana imaju CB-radioklubovi, CB-radioamaterske sekcije sa statusom pravne osobe koje su ustrojstveni oblici drugih klubova, te udruge u području bežičnih komunikacijskih mreža (wireless networks), ako se u njih građani izravno dragovoljno udružuju kao pojedinci.

Status pridruženoga člana imaju druge pravne osobe (poduzeća, ustanove, te radioklubovi i ostale organizacije sa CB-sekcijama bez pravne osobnosti), koje ostvaruju programe CB radio opsega i radiokomunikacije, te bežičnih komunikacijskih mreža sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi.

 

Sastavnice molbe za prijam u članstvo

Članak 20.

CB-radioklub, CB-radio sekcija sa statusom pravne osobe i udruga u području bežičnih mrežnih sustava koji se žele udružiti u Savez u privitku molbe za prijam obvezno podnose:

 • odluku svog ovlaštenog tijela o udruživanju u Savez;
 • presliku rješenja o upisu u Registar udruga;
 • ispis izvatka iz Registra udruga;
 • presliku statuta (pravila) ovjerenog od nadležnoga državnog tijela za registraciju,
 • presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD,
 • vjerodajnice zastupnika i zamjenika zastupnika u Savezu,
 • dokaze o državljanstvu zastupnika i zamjenika zastupnika u Savezu,
 • životopise zastupnika i zamjenika zastupnika u ZSCB-u,
 • informaciju o razvoju, aktualnom ustroju, članstvu, opremi, programu i postignućima kluba.

Druge pravne osobe koje se žele udružiti u Savez i postati njegovim članom molbi za prijam obvezno prilažu:

 • odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o udruživanju pravne osobe u Savez;

 • presliku rješenja o registraciji pravne osobe;
 • presliku akta Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD;
 • dokaze iz kojih se nepobitno može utvrditi ostvaruje li pravna osoba programe CB-radio opsega i CB-radiokomunikacije, te bežičnih mrežnih sustava u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi (ovjerenu presliku važećeg statuta odnosno temeljnog normativnog akta, akt o ustroju, program i izvještaj s podacima o opremi i postignućima u CB-radioamaterizmu);
 • odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika pravne osobe u Skupštinu Saveza;
 • dokaze o državljanstvu predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštini Saveza i
 • životopis predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštini Saveza.

Zastupnikom i predstavnikom i njegovim zamjenikom može biti imenovan poslovno sposoban građanin, koji u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ili prekršaje u tehničkoj kulturi i u svezi s tehničkom kulturom.

 

Stjecanje članskih prava i preuzimanje članskih obveza

Članak 21.

Pravna osoba primljena u Savez članska prava i obveze stječe i preuzima danom prijama u članstvo ZSCB-a, odnosno danom donošenja odluke Skupštine Saveza o prijamu.

Savez članu izdaje odluku o prijamu u članstvo i upisuje je u Registar članova ZSCB-a.

 

Registar članova ZSCB-a

Članak 22.

Savez vodi Registar, odnosno popis svojih članova, koji se redovito ažurira. Registar članova vodi i ažurira tajnik ZSCB-a. Registar se vodi u elektroničkom obliku i u svesci kao Matična knjiga članova ZSCB-a.

U Registar članova se za svakog člana obvezno unose: puni i skraćeni naziv na hrvatskome i, ako ga član ima, na stranome jeziku; matični broj (MB); osobni identifikacijski broj (OIB); grana tehničke kulture i disciplina CB-amaterizma u kojoj djeluje; datum osnutka; broj u registru udruga; datum prijama u članstvo; kategorija članstva; članstvo u drugim domaćim i međunarodnim oblicima udruživanja i povezivanja odnosno organizacijama CB-amaterizma i tehničke kulture; nagrade i priznanja u tehničkoj kulturi člana i njegovih zastupnika u Savezu; stegovne mjere izrečene članu i njegovim zastupnicima u ZSCB-u, te datum prestanka članstva u ZSCB-u.

Način vođenja, podatke koji se o članovima unose, te dinamiku ažuriranja Registra članova svojom odlukom određuje Izvršni odbor Saveza.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

2. Prava i obveze članova ZSCB-a

 

Odnos prava i obveza člana i prava i obveza Saveza

Članak 23.

Udruživanjem u Savez, članovi ne stječu prava Saveza.

Prava, obveze i odgovornosti članova Saveza sukladna su njihovom članskom statusu.

 

Prava i obveze člana Saveza

Članak 24.

Prava i obveze članova Saveza jesu:

 1. skrb o razvitku i promicanju CB-radioamaterizma, bežičnih komunikacijskih mreža i tehničke kulture;
 2. sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i pograma ZSCB-a, predlaganje učinkovitijeg postizanja ciljeva i pokretanje rasprave o djelatnosti i radu Saveza;
 3. zajedničko djelovanje na odgoju i obrazovanju, te poticanju inovativnosti, neprofesijskog odnosno amaterskog tehničkog stvaralaštva, napose mladeži, u području eletrotehnike, radiotehnike, informatike i računalstva;
 4. zalaganje za potporu vlastitoj djelatnosti, radu i disciplini;
 5. dobivanje pravodobnih i istinitih obavijesti o radu ZSCB-a;
 6. pridržavanje Statuta i drugih akata ZSCB-a, etičkog kodeksa odnosno pisanih i običajnih načela i pravila rada i ponašanja u CB-radioamaterizmu i u neprofesijskom bavljenju tehničkom kulturom;
 7. odgovorno provođenje odluka i zaključaka tijela Saveza i preuzetih obveza;
 8. uporaba imovine i stručne pomoći ZSCB-a u skladu s odlukama njihovih upravnih tijela;
 9. stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad;
 10. čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa ZSCB-a;
 11. redovito plaćanje članarine i drugih novčanih obveza spram Saveza.

CB-radioklubovi i CB-radiosekcije s pravnom osobnošću, osim rečenoga u stavku 1. ovoga članka, imaju pravo i obvezu sudjelovati u pripremi i ostvarivanju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

 

Kodeks CB-radioamaterizma i neprofesijskog bavljenja tehničkom kulturom

Članak 25.

U Savezu se primjenjuje etički kodeks odnosno pisani i običajni standardi i pravila rada i ponašanja u CB-radioamaterizmu i neprofesijskom bavljenju tehničkom kulturom.

Etički kodeks obvezuje i pridružene članove i njihove predstavnike te goste u radu tijela Saveza.

Poštivanje i pridržavanje etičkih standarda i normi u djelovanju i ponašanju članova Saveza i njihovih zastupnika i predstavnika u tijelima Saveza i tijela Saveza skrb je svih tijela ZSCB-a, a nepridržavanje tih pravila predmetom je stegovne odgovornosti.

 

Članarina

Članak 26.

Plaćanje članarine Savezu je obvezno i za svaku godinu Izvršni odbor ga uređuje Odlukom o članarini.

CB-radioklubovi, CB-radiosekcije sa statusom pravne osobe i udruge u području bežičnih komunikacijskih mreža udruženi u ZSCB umjesto plaćanja članarine mogu sudjelovati s ekvivalentnim iznosom u snošenju troškova zajedničkog djelovanja i uporabe imovine, usluga i stručne pomoći Saveza na način koji utvrđuje Izvršni odbor Saveza.

 

3. Stegovna odgovornost u ZSCB-u

Članak 27.

Pravna osoba član ZSCB-a i pojedinac član njegova tijela koji ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je Savez osnovan te program rada, koji krši propise i povrijedi članske obveze utvrđene ovim Statutom, aktima CB-radioamaterizma i etičkim kodeksom djelovanja i ponašanja u neprofesijskom bavljenju tehničkom kulturom, te time nanese štetu interesima i ugledu Saveza, nanosi imovinsku štetu i štetu interesima Saveza, te izaziva sporove i narušava ugled drugih članova, Saveza i članova Skupštine Saveza podliježe stegovnoj odgovornosti.

 

 

Član i pojedinac stegovno odgovaraju za imovinsku štetu, štetu interesima i ugledu i onda kada su je svojim činom neposredno izazvali i onda kada su je uzrokovali svojim propustom (previdom) ili nečinjenjem, tj. ne poduzevši korake da šteta ne nastane odnosno da bude što manja.

Pokretanju postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti prethodi pisano upozorenje u kojem predsjednik i tajnik Saveza članu Saveza ili pojedincu na nedvojben način skreću pozornost na nedostatke i predlažu mjere i rokove za njihovo otklanjanje, a mogu zahtijevati i pismeno očitovanje predsjednika, tajnika ili izvršnog odbora člana Saveza. Protiv člana koji na dostavljeno upozorenje ne otkloni nedostatke pokreće se stegovni postupak.

Odgovornost utvrđuje i sporove između članova ZSCB-a i članova tijela Saveza rješava Sud časti.

Član Saveza i član tijela Saveza kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo priziva (prigovora, žalbe) Skupštini Saveza u roku od trideset (30) dana računajući od dana primitka odluke o izricanju stegovne mjere. Odluka Skupštine je konačna.

Odluku o izrečenoj stegovnoj mjeri tajnik Saveza dostavlja po pravomoćnosti osobi kojoj je izrečena, unosi u Registar članova ZSCB-a i javno obznanjuje na oglasnoj ploči i mrežnoj (web) stranici.

 

4. Prestanak članstva u ZSCB-u

Članak 28.

Članstvo u Savezu prestaje:

1. odlukom člana o razdruživanju (istupom iz članstva);

2. brisanjem člana iz članstva i

3. isključenjem člana.

Do prestanka članstva odlukom o razdruživanju dolazi na vlastiti zahtjev člana u trenutku prijama obrazložene vjerodostojne odluke tijela člana ovlaštenog njegovim Statutom.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed:

 • neplaćanja članarine do kraja kalendarske godine;
 • pravomoćnog rješenja tijela nadležnog za registraciju o brisanju člana iz registra odnosno o njegovom prestanku;
 • pravomoćne sudske zabrane djelovanja člana;
 • stečaja člana;
 • odluke Skupštine člana o prestanku djelovanja i postojanja člana i
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonskim propisima (statusne promjene i sl).

Brisanje provodi tajnik Saveza, koji je o brisanju i razlozima brisanja u roku od trideset (30) dana dopisom dužan obavijestiti sve članove Saveza.

Isključenjem članstvo prestaje odlukom Skupštine Saveza iz članka 71. ovoga Statuta.

Izmirenje obveza člana kojem je prestalo članstvo prema ZSCB-u

Članak 29.

Član kojem prestane svojstvo člana ZSCB-a dužan je izmiriti svoje obveze prema Savezu.

 

 

V. UNUTARNJE USTROJSTVO SAVEZA

Članak 30.

Savez kao jezgra CB-radioamaterskoga pokreta i komunikacije može osnivati i ustanovljavati trajnije programe i projekte, odnosno ustrojstvene oblike u kojima članovi CB-radioklubova i drugi građani zadovoljavaju svoje potrebe i unapređuju CB-radioamatersku djelatnost, sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Ciljevi i zadaće, djelokrug rada, ustroj, sredstva i druga pitanja od značaja za rad ustrojstvenih oblika iz prethodnog stavka utvrđuju se aktom o njihovu osnivanju.

 

Zajedništvo s izvanškolskim i izvannastavnim oblicima njegovanja stvaralaštva mladih

Članak 31.

Savez potiče, podupire i izvodi izvanškolske programe razvitka znanstvenog i tehničko-tehnološkog stvaralaštva mladih u elektrotehnici, radiotehnici i informatici te aktivnosti popularizacije i primjene znanosti i tehnike.

S dragovoljnim skupinama mladih i drugim sudionicima izvanškolskih i izvannastavnih oblika tehničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih, poglavito u elektrotehnici, radiotehnici i informatici, te sa ostalim ustrojstvenim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama Savez ostvaruje i programsko i ustrojstveno zajedništvo, napose putem umrežavanja i usklađivanja djelovanja njihovih sudionika.

VI. UPRAVLJANJE SAVEZOM I TIJELA SAVEZA

1. Zajedničke odredbe

 

Načela i načini upravljanja

Članak 32.

Upravljanje Savezom počiva na demokratskom odlučivanju, odgovornosti i ravnopravnosti članica i njihovih zastupnika i predstavnika u ostvarivanju njihovih prava i obveza.

Savezom upravljaju članovi, i to:

1. neposrednim poticanjem razmatranja pitanja i podnošenjem prijedloga tijelima Saveza;

2. osobnim izjašnjavanjem svojih zastupnika i predstavnika u Skupštini Saveza;

3. posredno preko svojih zastupnika i predstavnika u Skupštini izabranih u druga tijela upravljanja, samonadzora i rješavanja sporova, te u ostala tijela Saveza, kao i

4. na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Pravovaljan je rad tijela Saveza kojem nazoči natpolovična većina njegovih članova, osim ako za konkretno pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Otvorenost i sudionici sjednica tijela

Članak 33.

U radu tijela Saveza bez prava odlučivanja mogu sudjelovati predstavnici udruga i pravnih osoba koji ne čine ta tijela. O pozivu i načinu sudjelovanja odlučuje predsjednik tijela.

Način odlučivanja

Članak 34.

Tijela Saveza odluke donose javnim glasovanjem natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim o pitanjima za koja je ovim Statutom predviđeno tajno glasovanje ili drugačija kvalificirana većina, ili ako članovi tijela u tajnom izjašnjavanju odluče da će o nekom pitanju tajno glasovati.

Ako su za predsjednika i potpredsjednika istaknuta dva ili više predloženika i ako je za članove tijela broj predloženika veći od broja koji se bira izbori se obvezno provode tajnim glasovanjem.

 

Tijela upravljanja, samonadzora i rješavanja sporova te dužnosnici

Članak 35.

Tijela upravljanja, samonadzora i rješavanja sporova Saveza jesu:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. Sud časti.

Stalna stručno radno tijelo Saveza je Stručni savjet.

Dužnosnici Saveza su predsjednik, potpredsjednik i tajnik.

Tijela iz stavka 1. ovog članka mogu pobliže urediti svoj rad poslovnikom o radu.

Mandatno razdoblje

Članak 36.

Mandat zastupnika i predstavnika članova u Skupštini i ostalim tijelima Saveza, mandat dužnosnika i predstavnika Saveza u drugim organizacijama traje četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja.

Prestane li mandat nekog tijela ili pojedinca prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, bez obzira na način prestanka, novoizabrani sastav tijela ili pojedinac istu dužnost obnaša do kraja mandatnog razdoblja tijela ili člana umjesto kojeg je izabran ili imenovan.

Istekne li mandat Skupštine i/li Izvršnog odbora Saveza, sjednicu Skupštine ovlašten je sazvati predsjednik Saveza, a ako ju predsjednik ne sazove, saziva ju predsjednik Nadzornog odbora.

 

2. Skupština Saveza

Narav i sastav Skupštine

Članak 37.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom.

Skupštinu tvore zastupnici i predstavnici članova Saveza izabrani ili imenovani sukladno aktima članova.

Svaki punopravan član Saveza bira pet (5) zastupnika i zamjenika zastupnika, a pridruženi član imenuje jednog predstavnika i zamjenika predstavnika u Skupštinu Saveza.

Zamjenik ima sva prava zastupnika ili predstavnika, kada ovaj ne može sudjelovati u zasjedanju Skupštine ili kada član ocijeni da zamjenik može svrsishodnije zastupati njegova prava.

Stranac može biti zastupnikom i zamjenikom zastupnika CB-radiokluba ili udruge, predstavnikom i zamjenikom predstavnika pridruženoga člana, članom Skupštine i drugih tijela Saveza ako mu je odobreno trajno nastanjene ili izdana poslovna viza ili boravi na produženom boravku dulje od jedne godine u Republici Hrvatskoj.

Član Skupštine može biti odriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, ako ga opozove član Saveza koji ga je izabrao, ili ako prestane biti član udruge koju zastupa.

Odredba prethodnog stavka odnosi se i na zamjenika zastupnika i zamjenika predstavnika.

 

Prava zastupnika punopravnih i pridruženih članova u upravljanju Savezom

Članak 38.

Zastupnik kluba punopravnoga člana ima pravo sudjelovati u upravljanju svim poslovima Saveza, birati i biti biran u sva tijela i za predsjednika i potpredsjednika Saveza.

Predstavnik pridruženoga člana može sudjelovati u raspravama bez prava odlučivanja i bez prava da bira i bude biran u tijela upravljanja, samonadzora i rješavanja sporova, a ima pravo izbora u stalno ili povremeno radno tijelo Saveza.

 

Nadležnost Skupštine

Članak 39.

Skupština Saveza:

a) usvaja:

 • Statut Saveza i njegove izmjene i dopune,
 • Poslovnik Skupštine,
 • plan rada i financijski plan Saveza za sljedeću kalendarsku godinu,
 • izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj (zaključni račun) Saveza za prethodnu kalendarsku godinu,
 • program rada Saveza i djelovanja tijela Saveza,
 • druge akte utvrđene ovim Satutom i zakonom;

 

b) bira i odrješuje:

 • predsjednika i potpredsjednika Saveza,

 • članove Izvršnog odbora Saveza,
 • Nadzorni odbor Saveza,
 • Sud časti Saveza,
 • radna tijela Saveza i utvrđuje im zadaće;
 • likvidatora Saveza

c) utvrđuje:

 • ciljeve razvitka i politiku djelovanja Saveza,
 • načela osiguranja, raspodjele i uporabe sredstava za postizanje ciljeva Saveza;

d) odlučuje o:

 • sastavu i izboru tijela Skupštine,
 • statusnim promjenama Saveza,
 • prijamu u članstvo i članskom statusu novih članova,

 • pokretanju osnivanja CB-radioklubova i srodnih udruga,
 • udruživanju Saveza u zajednice i druge oblike povezivanja,
 • promjeni ciljeva, djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku postojanja i rada Saveza te raspodjeli preostale imovine Saveza,
 • ustanovljenju javnih priznanja Saveza,
 • izdavanju glasila Saveza,
 • prizivima (žalbama, prigovorima) članova protiv odluka Suda časti i Izvršnog odbora;

e) razmatra:

 • ostvarivanje programa djelovanja i provedbu akata Saveza,
 • izvještaje o radu tijela i Saveza,
 • druga pitanja značajna za djelovanje Saveza;

f) proglašuje:

 • počasnog predsjednika Saveza,
 • počasne članove Saveza i
 • podupiruće članove Saveza.

Skupština raspravlja i odlučuje i o ostalim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koja ovim Statutom nisu stavljena u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela Saveza i koja joj povjere članovi Saveza.

Vrste sjednica Skupštine

Članak 40.

Skupština radi u zasjedanju, koje može biti redovito, izborno i izvanredno.

Redovito zasjedanje održava se između dva izborna prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

Izborno zasjedanje se održava svake četvrte godine nakon provedenih izbora zastupnika i imenovanja predstavnika članova u Skupštinu Saveza, a izvanredno po sili zakona ili kada treba hitno riješiti pitanja u nadležnosti Skupštine jer bi odgađanje njihovog rješavanja moglo nanijeti štetu Savezu i/li njegovim članovima.

 

Sazivanje redovitog i izbornog zasjedanja

Članak 41.

Redovito zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Saveza kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvještaju i završnom računu za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.

Izborno zasjedanje saziva predsjednik Saveza temeljem odluke dotadašnjeg Izvršnog odbora.

Poziv za sjednicu Skupštine je u pisanom obliku i obvezno sadrži datum i mjesto održavanja i vrijeme početka sjednice, te prijedlog dnevnoga reda. Poziv i materijali za točke dnevnoga reda upućuju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članova Saveza, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

 

Sazivanje i dnevni red izvanrednog zasjedanja

Članak 42.

Izvanredno zasjedanje Skupštine može sazvati predsjednik Saveza na vlastiti poticaj, a dužan je sazvati na zahtjev Izvršnog ili Nadzornog odbora ili kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina članova Saveza, odnosno zastupnici najmanje jedne trećine članova. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od trideset (30) dana računajući od dana zaprimanja zahtjeva predlagatelja iz stavka 1. ovoga članka, sjednicu sazivaju predlagatelji pozivom u pisanom obliku koji su dužni uputiti u roku od idućih trideset (30) dana.

Sazivači izvanredne sjednice Skupštine dužni su u poziv uvrstiti prijedlog dnevnoga reda, datum, mjesto i vrijeme početka sjednice, te ako to razlog sazivanja nalaže osigurati materijale.

Poziv i materijali o pitanjima na dnevnome redu izvanrednog zasjedanja Skupštine dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice.

U izvanrednoj sjednici Skupština razmatra samo ona pitanja zbog kojih je sazvana.

 

Javnost zasjedanja Skupštine i gosti

Članak 43.

Zasjedanje Skupštine je javno i u njemu, kao gosti, mogu sudjelovati predstavnici državnih tijela, Grada Zagreba i Zagrebačke županije, zajednica tehničke kulture i strukovnih saveza CB-radioklubova, poduzeća, ustanova i drugih organizacija s kojima Savez surađuje, te podupirući i počasni članovi Saveza.

Goste iz stavka 1. ovoga članka poziva predsjednik Saveza.

 

Predsjedanje sjednicom i načela izbornog postupka u izbornom zasjedanju

Članak 44.

Redovitom i izvanrednom zasjedanju Skupštine predsjedava predsjednik Saveza, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik, a izvanrednom zasjedanju koje temeljem članka 43. stavak 2. ovoga Statuta sazovu predlagatelji tri člana Skupštine koje predlože predlagatelji ili koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem odredi Skupština.

Izborno zasjedanje vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika Saveza javnim glasovanjem biraju nazočni članovi.

Predloženike za članove tijela upravljanja, samonadzora i rješavanja sporova unutar Saveza i sukoba interesa mogu istaknuti radno predsjedništvo, Izvršni odbor dotadašnjeg saziva ili pet (5) zastupnika najmanje dva punopravna člana Saveza u Skupštini. Predlagatelji su za predloženike obvezni podastrijeti obrazloženje.

U izbornom postupku osigurava se poštivanje načela: javno predlaganje, utvrđivanje više predloženika od broja koji se bira i tajno izjašnjavanje o predloženicima za predsjednika, potpredsjednika i članove Izvršnog i Nadzornog odbora.

Predloženici za predsjednika, potpredsjednika, članove Izvršnog i Nadzornog odbora, predsjednika i članove Suda časti, tajnika i likvidatora ne mogu biti osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno osuđene za kaznena djela ili prekršaje u tehničkoj kulturi i u vezi s tehničkom kulturom, te osobe koje su u sukobu interesa, tj. ako one osobno ili osobe povezane s njima samostalnim radom obavljaju djelatnost tehničke kulture, ako su osobno ili osobe povezane s njima vlasnici, dioničari, članovi uprave i nadzornog odbora tvrtke koja obavlja djelatnost u tehničkoj kulturi, ako prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva, te ako su članovi tijela zaklade za financiranje tehničke kulture.

 

Pravovaljano odlučivanje Skupštine

Članak 45.

Skupština pravovaljano odlučuje ako zasjedanju pribiva više od polovice zastupnika punopravnih članova Saveza u Skupštini.

Ako nema kvoruma čeka se pola sata nakon čega kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka čini nazočnost zastupnika trećine udruga punopravnih članica Saveza.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom svojih nazočnih članova, pod uvjetom da ovim Statutom za donošenje odluke o određenom pitanju nije određen poseban kvalificirani kvorum.

Ukupan broj članova Skupštine s pravom odlučivanja i biranja dužnosnika i članova tijela Saveza ovisi o članskom statusu i propisan je u članku 37. ovoga Statuta.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim izbora dužnosnika i članova tijela, te o pitanju za koje normativnim aktom propiše ili izjašnjavanjem odluči glasovati tajno.

Zapisnik zasjedanja

Članak 46.

O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Saveza.

Skupština na početku sjednice bira zapisničara i ovjerovitelje zapisnika i odlučuje hoće li se o sjednici voditi iscrpan – stenografski, redoviti odnosno obični ili skraćeni zapisnik.

Redoviti i skraćeni zapisnik razlikuju se u iscrpnosti, a sadrže: podatke o sjednici, nazočnim i izočnim članovima Skupštine, ostalim sudionicima i gostima, o predsjedatelju, zapisničaru i ovjeroviteljima, dnevni red, najsažetiji prikaz rasprave po točkama dnevnoga reda s imenima i prezimenima govornika, te odluke ili zaključke s preciznim rezultatima glasovanja.

Ako se u sjednici raspravlja i odlučuje o strogo povjerljivim pitanjima ili je iz rasprave o nekom predmetu isključena javnost o tom se dijelu zasjedanja vodi odvojeni zapisnik.

Poslovnik o radu Skupštine Saveza

Članak 47.

Prava i obveze članova, priprema i način sazivanja zasjedanja, verifikacija mandata, utvrđivanje kvoruma, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druga pitanja rada Skupštine pobliže se uređuju Poslovnikom Skupštine.

3. Izvršni odbor

Članak 48.

Izvršni odbor Saveza je skupno (kolegijalno) operativno tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Sastav i rukovođenje Izvršnim odborom

Članak 49.

Izvršni odbor tvori pet članova: predsjednik, potpredsjednik, tajnik i dva (2) člana, koje iz sastava zastupnika klubova redovitih članova Saveza bira Skupština na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik, potpredsjednik i tajnik Saveza članovi su Izvršnog odbora po položaju.

Izborom članova Izvršnog odbora Skupština skrbi o odgovarajućoj zastupljenosti punopravnih članova Saveza u njegovu sastavu.

 

Nadležnost Izvršnog odbora

Članak 50.

Izvršni odbor:

a) utvrđuje prijedlog:

 • Statuta i njegovih izmjena i dopuna te drugih normativnih akata što ih donosi Skupština;
 • akata u svezi donošenja programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, njegovim financiranjem i ostvarivanjem;
 • programa rada Saveza, izvještaja o radu i ostalih programskih dokumenata koje donosi Skupština;
 • financijskog plana, financijskog izvještaja i završnog računa;

 • za proglašenje počasnog predsjednika, počasnih i podupirućih članova Saveza;
 • dnevnog reda i svih materijala za zasjedanja Skupštine Saveza;

b) donosi:

 • Poslovnik Izvršnog odbora;
 • opće akte koji na osnovi ovog Statuta nisu u nadležnosti Skupštine;
 • odluke i zaključke u svezi s poslovima u programu javnih potreba u tehničkoj kulturi što ih obavlja Savez;
 • periodične obračune i rebalans proračuna (financijskog plana) Saveza;
 • odluku o obavljanju stručnih i administrativnih poslova (stručne službe) Saveza i akte u svezi s tim predviđene zakonom;
 • odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti;
 • odluku o visini članarine i snošenju troškova zajedničkog djelovanja članica u Savezu;

c) odlučuje o:

 • pokretnoj i nepokretnoj imovini Saveza;
 • namjenskoj uporabi, rasporedu i dinamici korištenja novčanih sredstava i vrijednosnih papira (prava) u okviru financijskog plana;
 • sudjelovanju članica i predstavnika Saveza na manifestacijama tehničke kulture;
 • dodjeli nagrada Saveza za prinose tehničkoj kulturi;
 • visini naknada za obavljanje stručnih i administrativnih poslova, o visini nagrada i naknada troškova na službenim putovanjima;

d) osigurava:

 • provođenje politike, načela djelovanja i odluka koje utvrdi i donosi Skupština Saveza;
 • ostvarivanje programa rada i proračuna (financijskog plana) Saveza;
 • ostvarivanje tuzemne i međunarodne suradnje Saveza,
 • pripremu materijala i izvještaja o radu za Skupštinu;

e) ustrojava i vodi:

 • djelovanje Saveza u cjelini i njegovih ustrojstvenih oblika sukladno odlukama Skupštine;
 • nakladničku i informativnu djelatnost Saveza;

f) razmatra i usklađuje:

 • programe, djelovanje i aktivnosti članova Saveza;
 • rad stručnih radnih tijela Saveza;
 • rad tajnika i ureda Saveza (obnašatelja stručne i administrativne poslove za Savez);
 • suradnju s Zagrebačkom zajednicom tehničke kulture i drugim tuzemnim i međunarodnim savezima i organizacijama čijim je Savez članom, te rad predstavnika Saveza u njima;

g) imenuje, bira i odrješuje:

 • tajnika Saveza;
 • predsjednike i članove stručnih radnih tijela Saveza čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti;
 • urednike i članove uređivačkih odbora izdanja Saveza te web mastera Saveza;
 • predstavnike Saveza u tijelima zajednica, saveza i organizacija čijim je Saveza članom, ako to ovim Statutom nije drugačije uređeno;

h) obavlja i druge zadaće utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Saveza:

 • djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika Saveza;
 • daje suglasnost za prijam novih članova u Savez;
 • obnaša ostale zadaće utvrđene Statutom, drugim aktima Saveza i koje mu povjeri Skupština;
 • rješava pitanja važna za redovito djelovanje Saveza koja nisu predviđena normativnim aktima ili u nadležnosti drugih tijela i o tome izvještava Skupštinu u prvom idućem zasjedanju.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

 

Rad, odlučivanje i rukovođenje Izvršnim odborom

Članak 51.

Izvršni odbor radi i odlučuje u sjednicama.

Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Saveza po svojoj odluci ili kada to zatraži:

 • trećina članova Izvršnog odbora Saveza,
 • tajnik Saveza,
 • Nadzorni odbor Saveza ili
 • Izvršni odbor Zagrebačke zajednice tehničke kulture.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Saveza, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Saveza, a ako je i on odsutan ili spriječen onda član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik ili tajnim glasovanjem na početku sjednice odaberu između sebe nazočni članovi Izvršnog odbora.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje u sjednici kojoj nazoči natpolovičan broj njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor odlučuje javnim glasovanjem, osim kada odluči da o određenom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a supotpisuju ga tajnik Saveza i predsjedatelj sjednice Izvršnog odbora.

Zaključci sjednica Izvršnog odbora se objavljuju na mrežnoj stranici i šalju članovima Izvršnog i Nadzornog odbora Saveza.

Izvršni odbor može svoje djelovanje pobliže urediti poslovnikom.

 

Odgovornost Izvršnog odbora i njegovih članova

Članak 52.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama povjerenih im ovlasti i dužnosti, Skupštini i Izvršnome odboru.

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka mandata na koji su birani.

Člana Izvršnog odbora i Izvršni odbor u cjelini Skupština može opozvati ako smatra da su Savezu nanijeli značajniju štetu time što:

 • ne ispunjavaju ovim Statutom i odlukama Skupštine utvrđene obveze i/li
 • postupaju protivno odredbama ovoga Statuta i ciljevima djelovanja koje je utvrdila Skupština i/li
 • nisu izvršili odluke Skupštine.

Opoziv člana Izvršnog odbora može predložiti predsjednik Saveza, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, ili najmanje pet (5) zastupnika iz dva punopravna člana ZSCB-a.

Izvršni odbor i član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Članu Izvršnog odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Saveza iz razloga navedenih u članku 36. stavak 6. ovoga Statuta, dužnost člana Odbora prestaje odlukom Skupštine ZSCB-a.

 

4. Nadzorni odbor

Uloga, sastav i mandat Nadzornog odbora

Članak 53.

Nadzorni odbor je samonadzorno tijelo koje u ime članova Saveza prati i nadzire, te skrbi o zaštiti odgovornog i pravilnog djelovanja, poslovanja i raspolaganja imovinom Saveza.

Nadzorni odbor tvore predsjednik i dva (2) člana, koje bira Skupština iz reda zastupnika punopravnih članova Saveza. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Član Nadzornog odbora ne može biti član nijednog drugog tijela osim Skupštine Saveza, niti obnašati ikoju drugu dužnost u Savezu, niti biti vlasnik, dioničar, ili imati ključnu ulogu u poslovnim subjektima s kojima Savez posluje.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Predsjednik i član Nadzornog odbora mogu biti opozvani iz razloga navedenih za članove Izvršnog odbora, a po postupku kojim su izabrani.

 

Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 54.

Nadzorni odbor prati, nadzire i utvrđuje:

 • kako članovi Saveza provode Statut, opće akte i odluke tijela Saveza;
 • sukladnost normativnih akata, rada Izvršnog odbora i radnih tijela te djelovanja Saveza i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza sa Statutom i odlukama, zaključcima i smjernicama Skupštine Saveza;
 • pravilnost materijalno-financijskog poslovanja, tj. upravlja li se, koriste li se i raspolaže sredstvima i imovinom Saveza u skladu s propisima, svrsishodno, učinkovito i racionalno.

Nadzorni odbor o svojim nalazima, mišljenjima i prijedlozima mjera za otklanjanje ustanovljenih povreda ovoga Statuta i drugog općeg akta Saveza ili propusta i nepravilnosti, kakvi su korištenje sredstava protivno načelima dobrog gospodara, izvještava u pisanom obliku tijelo čiji je rad nadziran, Izvršni odbor i Skupštinu.

Tijelo čiji je rad nadziran i Izvršni odbor dužni su izvještaj i upozorenje Nadzornog odbora u roku od trideset (30) dana od primitka razmotriti, zauzeti stav i postupiti po zahtjevu: poduzeti mjere za koje su ovlašteni, radi uklanjanja uočenih nedostataka, ili predložiti poduzimanje takvih mjera.

Ako tijelo čiji je rad nadziran ili Izvršni odbor ne postupe na način određen u prethodnom stavku ovog članka i u daljnjem roku od trideset (30) dana ne otklone nepravilnosti i propuste, Nadzorni odbor podnosi zahtjev Sudu časti za pokretanje stegovnog postupka protiv osobe, člana ili tijela Saveza odgovornog za utvrđene propuste i nepravilnosti, a pojedinac i pravna osoba čija su prava oni povrijedili može podnijeti tužbu općinskom sudu radi zaštite svojih prava propisanih ovim Statutom.

Način rada Nadzornog odbora

Članak 55.

Nadzorni odbor provodi nadzor prema svom programu, kada samostalno prosudi nadzor potrebnim ili temeljem upozorenja svakog člana Saveza ili člana tijela Saveza na nepravilnosti.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova svojih članova.

Tajnik Saveza, predsjednici radnih tijela i voditelj materijalno-financijskog poslovanja Saveza obvezni su članovima Nadzornog odbora u sjednici podastrti sve relevantne akte i financijske instrumente za stjecanje podrobnog uvida i analizu rada tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza, te za raščlambu poslovanja, korištenja i raspolaganja novčanim sredstvima i upravljanja imovinom.

Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo nazočiti sjednicama i sudjelovati u radu svih tijela, posebice Izvršnog odbora Saveza, bez prava odlučivanja i glasovanja, a svi članovi Nadzornog tijela sjednicama onog tijela nad čijim radom provode nadzor.

Nadzorni odbor o svom djelovanju i rezultatima izvješćuje Skupštinu prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

5. Sud časti

Članak 56.

Sud časti je nezavisno tijelo koje rješava sporove i sukobe interesa unutar Saveza, te provodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere zbog povreda članskih i drugih prava i obveza iz članka 24., članka 26. stavak 1. i 2., članka 54. stavak 4. i 5., te članaka 66. i 72. ovoga Statuta.

Pod sporovima unutar Saveza razumijevaju se: sporovi među članovima Saveza; sporovi između članova i tijela ili dužnosnika Saveza; sporovi između članova Skupštine, članova tijela i tijela Saveza, te osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza i osoba koje obnašaju administrativne, računovodstvene i stručne poslove Saveza.

Sud časti tvore predsjednik i dva (2) člana koje bira Skupština iz reda najistaknutijih i najuglednijih (najviđenijih) zastupnika punopravnih članova Saveza, a iznimno i iz reda vanjskih eksperata i predstavnika pridruženih članova, i oni ne mogu biti članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, osobe ovlaštene za zastupanje i dužnosnici Saveza ili bliske osobe zakonskim zastupnicima i dužnosnicima Saveza.

Mandat članova Suda časti traje četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

Opoziv predsjednika i članova Suda časti obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su ovim Statutom određeni za opoziv člana Izvršnog odbora Saveza.

6. Radna tijela ZSCB-a

Članak 57.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova iz svog djelokruga Skupština ili Izvršni odbor Saveza mogu osnivati stalna ili povremena radna tijela ili imenovati pojedine stručnjake.

Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuju se njegovi zadaci, ovlasti, način rada, sastav, trajanje mandata, sredstva i odgovornost za obavljanje poslova.

Radnom tijelu se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena Skupštini i Izvršnom odboru Saveza.

Stalno radno tijelo u okviru svog djelokruga rada u području CB-radioamaterizma i djelatnosti Saveza za koje je osnovano:

1. prati stanje i razmatra pitanja,

2. predlaže stavove, mjere i aktivnosti za unapređivanje stanja i programa djelovanja,

3. ustrojava provedbu programa i drugih zadaća,

4. obavlja i druge poslove koje mu svojom odlukom povjeri tijelo što ga je osnovalo.

Rad predsjednika tijela i eksperata pojedinaca između dviju sjednica Izvršnog odbora usklađuje predsjednik Saveza, a voditelji tijela i eksperti pojedinci za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru.

 

VII. PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK I TAJNIK SAVEZA

 

1. Zajedničke odredbe

Članak 58.

Savez ima predsjednika, potpredsjednika i tajnika.

Predsjednik i tajnik ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Saveza, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje Saveza (članak 7. ovoga Statuta).

Predsjednik Saveza po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Izvršnog odbora, a potpredsjednik Saveza potpredsjednik Izvršnog odbora.

 

2. Predsjednik i potpredsjednik Saveza

Narav dužnosti, uvjeti izbora i mandat predsjednika i potpredsjednika Saveza

Članak 59.

Predsjednik i potpredsjednik Saveza dragovoljne su funkcije na koje mogu biti izabrani državljani Republike Hrvatske i redoviti članovi CB-radiokluba.

Predloženike za predsjednika i potpredsjednika Saveza može istaknuti najmanje sedam (7) zastupnika klubova punopravnih članova Saveza, a izabran je onaj kojega u tajnom glasovanju podrži više od polovice nazočnih zastupnika punopravnih članova Saveza.

Predlagatelji su obvezni podastrijeti pisano obrazloženje, životopis i suglasnost predloženika.

Mandat predsjednika i potpredsjednika ZSCB-a traje četiri godine i mogu biti ponovno birani, a dužnost im može prestati i prije isteka mandata na koji su izabrani iz razloga, pod uvjetima i na način koji su ovim Statutom predviđeni za člana Izvršnog odbora, pa im dužnost prestaje kada to odluči Skupština, kao i zbog povrede predsjedničkih obveza i odgovornosti.

Ovlasti (nadležnost) predsjednika Saveza

Članak 60.

Predsjednik ZSCB-a:

 • predstavlja i zastupa Savez i sukladno tome:
 • odgovara za zakonitost djelovanja Saveza;
 • pokreće i vodi poslove Saveza, te usklađuje rad njegovih tijela;
 • rukovodi radom Izvršnog odbora;
 • odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i izvještaja Skupštini;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Saveza;
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, te potpisuje akte koje oni donose;
 • skrbi o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora;
 • pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora;
 • skrbi o javnosti rada Saveza i njegovih tijela, te o upoznavanju javnosti s djelovanjem Saveza i njegovih članova;
 • skrbi o imovini Saveza i nalogodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza;
 • iznosi prijedloge Nadzornom odboru i Sudu časti;
 • izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Saveza;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine Saveza nadležnom uredu;
 • obnaša i ostale poslove u skladu sa zakonom utvrđene ovim Statutom, poslovnicima Skupštine i Izvršnog odbora i drugim aktima, te koje mu posebnom odlukom povjeri Skupština.

Predsjednik odgovara da djelovanje i poslovanje Saveza budu u skladu s javnom politikom tehničke kulture, dugoročnim ciljevima razvitka CB-radioamaterizma i tehničke kulture, te programom rada Saveza i programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Odgovornost i prestanak dužnosti predsjednika Saveza

Članak 61.

Predsjednik Saveza odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Ako predsjednik podnese ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Izvršni odbor tajnim glasovanjem imenuje potpredsjednika ili drugog svog člana vršiteljem dužnosti predsjednika do prvog zasjedanja Skupštine kada se mora provesti izbor novog predsjednika i potpredsjednika.

 

Potpredsjednik Saveza

Članak 62.

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku i može obavljati i dio poslova predsjednika ako ga predsjednik za to pismeno ili u sjednici Izvršnog odbora ovlasti.

Predsjednika Saveza u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima potpredsjednik Saveza, a u predstavljanju Saveza u pravnim obvezama i imovinskim pravima i obvezama prema trećim osobama tajnik Saveza. Ako potpredsjednik ne može ili ne želi zamjenjivati predsjednika izbor zamjenika provodi se tajnim glasovanjem na početku prve sjednice Izvršnog odbora koju otvara i do izbora vodi najstariji član Izvršnog odbora.

3. Tajnik Saveza

Mandat i uvjeti imenovanja tajnika

Članak 63.

Mandat tajnika Saveza traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik Saveza je član Izvršnog odbora, a svoju dužnost može obnašati i dragovoljno.

Za tajnika može biti izabrana osoba koja je stekla barem višu stručnu spremu (VI. stupanj), koja posjeduje stručno znanje i sposobnost uspješnog ustrojavanja rada i djelotvornog rukovođenja, koja se služi jednim svjetskim jezikom, koja se najmanje pet godina djelatno bavi CB-radioamaterizmom, koja uživa ugled i povjerenje CB-radioklubova i sekcija odnosno sredine u kojoj djeluje, te koja je državljanin Republike Hrvatske.

Tajnika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Dužnosti i ovlasti tajnika

Članak 64.

Tajnik ZSCB-a organizira rad i poslovanje Saveza, a posebno:

 • predstavlja Savez;
 • zastupa Savez u okviru punomoći dobivene od predsjednika Saveza u ovim poslovima:
 • skrb o ispunjavanju zakonskih, ugovornih i na druge načine preuzetih obveza Saveza;
 • ispostavlja zahtjev za upis promjena, zapisnik redovitog i izbornog zasjedanja Skupštine nadležnom uredu;
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela;
 • potpisivanje ugovora koje Savez zaključi;
 • priprema prijedloga programa rada, godišnjeg financijskog plana, rebalansa financijskog plana i izvještaja Saveza i izdavanje naloga za izvršenje financijskog plana;
 • usklađivanje rada radnih tijela Skupštine i Izvršnog odbora;
 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa Saveza;
 • suodgovoran je za imovinu Saveza;
 • vodi Registar članova Saveza i skrbi o članskim pravima, zahtjevima i obvezama;
 • obavlja, vodi i usklađuje administrativne, stručne i financijske poslove za Savez;
 • vodi pripremu prijedloga projekata i zadataka iz CB-radioamaterizma i bežičnih mrežnih sustava za program javnih potreba u tehničkoj kulturi;
 • stručno, organizacijski i financijski priprema stručne skupove i druge oblike djelovanja Saveza;

 • odgovara za pripremu, priprema i organizira sjednice Skupštine i Izvršnog odbora Saveza;
 • vodi zapisnike i pismohranu Saveza;
 • surađuje s Zagrebačkom zajednicom tehničke kulture i ZTK Zagrebačke županije;

 • zajedno s predsjednikom ustrojava suradnju Saveza s CB-radioklubovima i sekcijama, s drugim članovima Saveza i savezima u koje je ZSCB-e udružen, tijelima vlasti, obrazovnim i znanstvenim ustanovama;
 • zajedno s predsjednikom skrbi o međunarodnoj suradnji;
 • brine o obavještavanju i obavještava članstvo i javnost o radu i djelovanju Saveza;
 • pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti;
 • obnaša i druge poslove iz svoje nadležnosti određene ovim Statutom, općim aktima i odlukom Skupštine i Izvršnog odbora, ili koje mu povjeri predsjednik Saveza.

Tajnik Saveza ustrojava i vodi stručne poslove na način koji osigurava potpunu i kvalitetnu pripremu i izvedbu planova i programa Saveza sukladno načelima djelovanja i financijskoga poslovanja nevladinih i neprofitnih organizacija.

 

Odgovornost, ostavka i opoziv tajnika

Članak 65.

Tajnik Saveza za svoj rad prima naknadu čiji iznos određuje Izvršni odbor, a odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.

Tajnik o svom radu i obavljanju stručnih poslova za Savez izvješćuje Izvršni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jedanput u godini.

Tajnik može podnijeti ostavku ili biti odriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran. Tajnik može biti odriješen iz razloga i po postupku utvrđenim za opoziv člana Izvršnog odbora ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

Odluku o odrješenju tajnika donosi Izvršni odbor kada ustanovi da je takva odluka osnovana.

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

1. Pokretanje postupka, rješavanje spora unutar Saveza i sukoba interesa

 

Pokretanje stegovnog postupka i utvrđivanja sukoba interesa

Članak 66.

Prijedlog ili zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti: najmanje jedna trećina članova Skupštine, predsjednik Saveza, Izvršni odbor, ili – sukladno članku 54. stavak 4. ovoga Statuta – Nadzorni odbor kada u postupku nadzora utvrdi nepravilnosti u djelovanju i radu člana Saveza, tijela, članova tijela i dužnosnika Saveza (kršenje Statuta i općih akata, materijalnih prava, oštećivanje imovine, nanošenje štete Savezu, djelovanje protivno općem dobru i dr.). Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Sud časti.

Iznimno, kada postupak za isključenje iz članstva pokreću Izvršni ili Nadzorni odbor, prijedlog je utvrđen ako predlagatelj pruži iscrpno obrazloženje i nepobitne dokaze da su nastupili uvjeti za isključenje, te ako se za prijedlog u tajnom glasovanju izjasne dvije trećine svih članova Izvršnoga ili Nadzornog odbora.

Utvrđivanje i rješavanje sukoba interesa može predložiti svaki član Saveza, svako tijelo Saveza, svaki član Skupštine Saveza, pojedinac ili pravna osoba koja obavlja administrativne, računovodstvene i stručne poslove za Savez, te svaki zainteresirani građanin (»zviždač«).

Odredba postojanja sukoba interesa

Članak 67.

Sukob interesa u smislu ovog Statuta predstavlja sukob između privatnog interesa pojedinca dužnosnika i/li s njim povezanih članova Skupštine Saveza, na jednoj, te interesa Saveza kao cjeline, na drugoj strani, kada pristranost takvog dužnosnika ili s njime povezanih članova – uključujući klijentelističke odnose – utječe na njihovo obnašanje dužnosti u Savezu, te protežiranjem, širenjem utjecaja i pružanjem usluga iskrivljava djelovanje i poslovne odnose Saveza (izbori, nabava, ugovori i dr.) u korist promocije, očuvanja položaja i stjecanja drugih probitaka dužnosnika i s njim povezane manje skupine osoba, a nanosi štetu ili smanjuje učinkovitost Saveza. Sukob interesa u izravnoj je svezi s klijentelizmom i potencijalnom korupcijom.

Pri tom dužnosnik i s njim povezane osobe mogu biti menadžeri, članovi uprave, vlasnici ili dioničari, ili obnašati ostale ključne uloge u poslovnim subjektima (trgovačkom društvu, ustanovi i drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost u tehničkoj kulturi kojom se Savez bavi, ili pak osobe koje se kao pojedinci samostalnim radom bave djelatnošću tehničke kulture, trgovinom, računovodstveno-knjigovodstvenim i sličnim poslovima, ako stupaju u poslovne odnose na uštrb Saveza) ili Savezu na drugi način nanose štetu.

Sukob interesa postoji kada je nepristrano izvršenje ugovornih obveza bilo koje osobe vezane ugovorom ugroženo zbog prilike da ta osoba svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, zaposleniku, članu Saveza, članu upravnog tijela ili čelniku Saveza ili bilo koje druge udruge povezane na bilo koji način sa Savezom, društvenim skupinama i organizacijama, a nauštrb javnog interesa, i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa s drugom osobom.

U postupcima osiguranja financijskih sredstava i nabave sukobom interesa ne smatra se slučaj kada su ta sredstva i stvari namijenjeni za izvedbu programa ili projekta usmjerenog na članove Saveza koji pripadaju socijalno osjetljivim skupinama ili skupinama s posebnim potrebama.

Pod dužnosnikom Saveza u smislu ovog članka Statuta razumijevaju se: osobe ovlaštene za zastupanje odnosno predsjednik, potpredsjednik i tajnik Saveza, članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti Saveza.

Bliske osobe ili osobe povezane sa dužnosnikom Saveza čine članovi njegove obitelji: bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi (dijete ili roditelj), braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik.

Obveza člana Skupštine Saveza u sukobu interesa

Članak 68.

U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član Skupštine Saveza je obvezan o tome odmah izvijestiti Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti i izuzeti se iz predmeta i postupka u kojem je došlo do sukoba interesa.

Rješavanje spora i sukoba interesa

Članak 69.

Sud časti se u svome radu i djelovanju – u svim činidbama koje obaseže stegovni postupak, izricanje i obznanjivanje stegovne mjere – rukovodi načelima pravednosti, striktno pridržava općeljudskih vrijednosti, poštuje i štiti osobnost i privatnost te čuva moralni integritet svakog člana i građanina-pojedinca i u tom općem okviru primjenjuje i provodi etički kodeks CB-radioamatera i neprofesijskog bavljenja tehničkom kulturom, odnosno etičke standarde djelovanja i ponašanja članova udruga tehničke kulture i druge pisane i nepisane običajne (općeprihvaćene) norme ponašanja te normativne akte, nastojeći da se svi sporovi riješe.

Sud časti, prvo, u dokaznom postupku na objektivan i nepristran način utvrđuje osnovanost razloga pokretanja stegovnog postupka, zatim u vijećanju prosuđuje težinu, značaj i implikacije konkretnih radnji, ponašanja i djelovanja zbog kojih je postupak pokrenut i temeljem takve prosudbe donosi odluke i izriče stegovne mjere većinom glasova ukupnoga broja svojih članova.

Sud časti odluke donosi u pisanom obliku i dostavlja ih fizičkim i pravnim osobama protiv kojih je postupak vođen, osobama koje su pokrenule rješavanje spora ili sukoba interesa, te Izvršnom odboru i Skupštini Saveza.

Odluke Suda časti javno se obznanjuju na oglasnoj ploči i mrežnoj (web) stranici Saveza. Poštujući osobnost i čuvajući moralni integritet svakoga pojedinca, javno se objavljuje samo izričaj odluka, bez obrazloženja. Uvid u integralnu odluku može se ostvariti temeljem obrazloženog zahtjeva o čijoj opravdanosti odlučuje Sud časti.

Odluka Suda časti postaje pravomoćna ako fizička ili pravna osoba čije su činidbe predmetom odluke ne uloži priziv (prigovor, žalbu) Skupštini Saveza u propisanom roku ili potvrdom odluke Suda časti u postupku rješavanja priziva ako strana u sporu uloži priziv.

Pravomoćna odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri dostavlja se pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je izrečena, unosi se u Registar članova ZSCB-a i udruge čijim je pojedinac članom, te javno obznanjuje na način određen u stavku 4. ovoga članka.

Sud časti o svom radu i odlukama izvješćuje Skupštinu i Izvršni odbor.

Odredba o pravomoćnosti u stavku 5. ovoga članka odnosi se i na odluke i akte Izvršnog odbora na koje, sukladno odredbama ovog Statuta, zainteresirana strana uloži priziv Skupštini Saveza.

Skupština Saveza može rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Saveza urediti posebnim pravilnikom.

2. Stegovna odgovornost članova ZSCB-a

Vrste stegovnih mjera

Članak 70.

Članu Saveza mogu se, zbog razloga u članku 28. stavak 1. i 2. ovoga Statuta, izreći ove stegovne mjere:

1. opomena,

2. uskrata prava sudjelovanja u radu Saveza, odnosno privremeno isključenje (suspenzija),

3. isključenje iz članstva Saveza.

Iznimno od odredbi članka 28. i članka 58. stavak 1. ovog Statuta, članu pravo sudjelovanja u radu Saveza uskraćuje Izvršni odbor samostalnom odlukom, a odluku o isključenju člana iz Saveza donosi Skupština Saveza na prijedlog Suda časti.

Opomena

Članak 71.

Opomena je najblaža stegovna mjera i izriče se članu Saveza koji:

1. ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovan;

2. ne ispunjava obveze spram vlastitih članova i povrijedi njihova prava;

3. djeluje protivno ciljevima Saveza;

4. teže povrijedi odredbe ovoga Statuta i općih akata Saveza;

5. neosnovano ne ispuni svoje obveze u programu javnih potreba u tehničkoj kulturi;

6. ne provodi i djeluje protivno odlukama Skupštine i zaključcima tijela Saveza;

7. nakon upozorenja ne uskladi svoje akte, ustroj i djelovanje s aktima Saveza;

8. neopravdano nakon upozorenja ne ispuni financijske i druge obveze spram Saveza;

9. nanese težu štetu interesima i ugledu Saveza.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Saveza

Članak 72.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Saveza odnosno privremeno isključenje iz članstva, izriče se članu u slučajevima predviđenim u člancima 28. i 73. ovoga Statuta ako član i nakon izricanja opomene iz članka 73. i dalje nastavi s aktivnošću zbog koje mu je opomena izrečena.

Uskratom prava sudjelovanja u radu Saveza onemogućuje se:

1. sudjelovanje zastupnika ili predstavnika člana Saveza u radu svih tijela Saveza;

2. sudjelovanje članova udruge-člana Saveza u programu i manifestacijama Saveza priprema i domaćih i međunarodnih organizacija u koje je Saveza udružen ili s kojima je povezan;

3. sudjelovanje člana Saveza u programu javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Saveza traje sve dok član Saveza ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja takva mjera izrečena, a najdulje jednu godinu.

U vremenu trajanja stegovne mjere:

 • zastupnici odnosno predstavnici člana mogu pribivati sjednicama tijela Saveza kao promatrači bez prava sudjelovanja u raspravi i bez prava odlučivanja;
 • članovi udruge-člana mogu sudjelovati u programima iz točke 2. stavak 2. ovoga članka samo kao pojedinci, a ne mogu predstavljati članicu i isticati svoju pripadnost članici.

Isključenje iz članstva Saveza

Članak 73.

Isključenje iz članstva Saveza je najteža i krajnja stegovna mjera i izriče se kada se steknu okolnosti zbog kojih udruga-članica postane nedostojnom članstva u Savezu, odnosno zbog:

1. djelovanja suprotnog javnoj politici tehničke kulture;

2. neispunjavanja obveza spram vlastitih članova i teške povrede njihovih prava;

3. trajnijeg djelovanja protivnog odredbama Statuta, drugih općih akata i programu Saveza;

4. odbijanja ispunjavanja financijskih i drugih obveza spram Saveza, izazivanja i nanošenja materijalne štete Savezu;

5. nanošenja teške štete interesima i ugledu ZSCB-a.

Odluci o isključenju iz članstva u svezi točke 2., 3. i 4. prethodnog stavka prethodi opomena.

3. Stegovna odgovornost članova Skupštine i tijela ZSCB-a

Vrste stegovnih mjera

Članak 74.

Člana Skupštine i ostalih tijela Saveza mogu se, zbog razloga u članku 28. stavak 1. i 2. ovoga Statuta, te nanošenja štete interesima i narušavanja ugleda članova Saveza i članova tijela Saveza, nakon utvrđene odgovornosti izreći ove stegovne mjere:

1. opomena,

2. suspenzija – privremeno isključenje iz CB-radiokluba i srodne udruge tehničke kulture i s dužnosti u njima, te

3. trajno isključenje iz CB-radiokluba i srodne udruge tehničke kulture.

Opomena

Članak 75.

Opomena je najblaža stegovna mjera, a izriče se članu tijela Saveza koji:

 1. teže povrijedi odredbe Statuta i općih akata Saveza i ne pridržava se etičkog kodeksa i običajnih pravila ponašanja člana CB-radiokluba;
 2. povrijedi osobno i profesionalno dostojanstvo odnosno vrijeđa i nipodaštava drugog člana udruge tehničke kulture;

3. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Saveza ili njegova člana;

4. ne provodi i djeluje protivno odlukama Skupštine i tijela Saveza;

5. ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze spram Saveza;

6. nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama tijela Saveza, te etičkim kodeksom i običajnim pravilima ponašanja CB-radioamatera i CB-radiooperatora, kao i standardima ponašanja i djelovanja člana udruge tehničke kulture.

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:

a) popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena;

b) utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti, te

c) rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke b) i o tome izvijestiti Sud časti.

Suspenzija – privremeno isključenje iz članstva i s dužnosti u CB-radioklubu i srodnim udrugama

Članak 76.

Supenzija – privremeno isključenje iz članstva i s dužnosti u CB-radiokluba i srodnim udrugama tehničke kulture izriče se članu tijela Saveza, koji nakon izricanja opomene iz razloga u člancima 28. i 77. ovoga Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje i djelovanje zbog kojega je opomenut.

Suspenzija, odnosno privremeno isključenje traje dok član ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja mjera izrečena, a najdulje jednu godinu.

Privremeno isključenje znači uskratu prava sudjelovanja u svim aktivnostima CB-radioklubova i Saveza u tuzemstvu i inozemstvu do kraja trajanja mjere, a time i suspenziju sa dužnosti u ZSCB-u i drugim srodnim oblicima udruživanja i povezivanja.

 

Trajno isključenje iz članstva CB.radiokluba i srodne udruge tehničke kulture

Članak 77.

Trajno isključenje iz članstva CB-radiokluba i srodne udruge najteža je i krajnja stegovna mjera koja se može izreći članu tijela Saveza zbog:

 1. kršenja zakonskih propisa;
 2. trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Saveza;
 3. omalovažavanja i nepridržavanja etičkog kodeksa bavljenja tehničkom kulturom, te ponašanja nespojivog s običajnim pravilima ponašanja CB-radioamatera;
 4. nanošenja teške štete interesima i ugledu Saveza, njegovog člana ili člana njihovih tijela;
 5. nanošenja materijalne štete Savezu i članu njegovih tijela.

4. Pravo priziva i rješavanje priziva na izrečenu stegovnu mjeru

 

Priziv na odluku o brisanju iz članstva, te na odluke Suda časti i Izvršnog odbora

Članak 78.

Član Saveza ima pravo priziva (prigovora, žalbe) protiv odluke tajnika Saveza o njegovom brisanju iz članstva Saveza iz članka 27. stavak 3. i 4. ovoga Statuta, a član Saveza i član tijela Saveza imaju pravo priziva protiv odluke Izvršnog odbora i Suda časti. Priziv se može podnijeti Skupštini, i to najkasnije u roku od trideset (30) dana, računajući od dana obavijesti o brisanju člana iz članstva, objave akta Izvršnog odbora ili dostave odluke Suda časti.

Priziv ne odgađa izvršenje (provedbu) odluke.

Izvršni odbor dužan je riješiti prigovor na svoj akt iz članka 70. ovoga Statuta u daljnjem roku od trideset (30) dana računajući od dana dostave priziva, a ako to ne učini ili član ne prihvati odluku Izvršnog odbora rješavanje spora preuzima Skupština.

 

Rješavanje priziva u zasjedanju Skupštine

Članak 79.

Priziv na brisanje člana iz članstva Saveza, na akte Izvršnog odbora i odluke Suda časti iz članka 74. ovoga Statuta Skupština Saveza rješava u svom prvom idućem redovitom ili izvanrednom zasjedanju, a najkasnije u roku od godinu dana računajući od primitka priziva.

Prije odlučivanja Skupštine o prizivu protiv brisanja iz članstva, odluke Suda časti ili Izvršnog odbora, o prizivu se u pisanom obliku moraju neovisno očitovati Sud časti i Izvršni odbor.

Skupština takve prizive rješava primjenjujući postupovne odredbe iz Poslovnika o svome radu.

Skupština o prizivu odlučuje u postupku koji obuhvaća usmeno obrazloženje prizivnika, očitovanje Izvršnog odbora (u slučaju prigovora na brisanje iz članstva Saveza i na akte Izvršnog odbora) ili Suda časti, ovisno protiv čije odluke je žalba uložena, raspravu i glasovanje. I prizivnik i tijelo protiv čije odluke je uložena žalba mogu imati zastupnika, a Izvršni odbor ili Sud časti očitovanje na priziv – zajedno s obrazloženjem i nepobitnim dokazima za svoju odluku koje će podastrti Skupštini – utvrđuju svaki u svojoj prethodnoj sjednici dvotrećinskom većinom ukupnoga broja svojih članova.

Skupština odluku donosi tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom ukupnoga broja članova.

Odluka Skupštine Saveza je konačna.

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Prinosi za koje se dodjeljuju nagrade i priznanja i mogući dobitnici

Članak 80.

CB-klubovima i drugim članovima Saveza, ostalim pravnim osobama i pojedincima koji su pružili znakovit, izniman i trajan prinos postizanju ciljeva, ostvarivanju zadaća i razvitku djelatnosti Saveza i CB-radioamaterizma, Savez za zasluge i postignuća dodjeljuje nagrade i javna priznanja.

Vrste nagrada i priznanja, kriterije (mjerila) nagrađivanja, način predlaganja, oblik dodjeljivanja nagrada i priznanja uređuje Skupština posebnim aktom.

 

Javna priznanja – počasni predsjednik, počasni i podupirući član Saveza

Članak 81.

Poseban oblik priznanja pojedincima za izuzetan i trajan prinos ostvarivanju ciljeva i zadaća ZSCB-a čini priznavanje osobitog statusa člana Saveza, odnosno proglašenje:

 1. Počasnim predsjednikom Saveza,
 2. Počasnim članom Saveza i
 3. Podupirućim članom Saveza.

Počasnog predsjednika, počasnog i podupirućeg člana Saveza proglašava Skupština Saveza na prijedlog Izvršnog odbora, a temeljem prethodne suglasnosti predloženika.

Počasni predsjednik Saveza najviše je javno priznanje Saveza građanima-pojedincima. Podjeljuje se osobi koja je dugogodišnjim uspješnim dragovoljnim ili profesionalnim radom u CB-radioklubovima, sekcijama i savezima te drugdje pružila izniman i trajan prinos razvitku svekolike djelatnosti Saveza i postizanju njegovih ciljeva, odnosno znakovit i trajan prinos sveukupnom razvitku CB-radioamaterizma i komunikacije, ili postigla izuzetne uspjehe trajne vrijednosti u razvitku tehničkog opismenjivanja, ili u razvitku CB-udruga i CB-radiokonstruktorstvu priznat u Republici Hrvatskoj.

Počasnim članom Saveza može biti proglašen građanin koji je pružio znakovit prinos i izuzetno je zaslužan za rad, razvitak i postizanje ciljeva Saveza i razvitak CB-radioamaterizma.

Podupirućim članom Saveza može biti proglašen građanin ili pravna osoba koji redovito novčano ili na drugi način materijalno podupire ili značajnom jednokratnom potporom (donacijom) pomogne razvoj i napredak Saveza i ostvarivanje njegovog programa.

 

 

X. IMOVINA SAVEZA I NAČINI STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Imovina Saveza

Članak 82.

Imovinu ZSCB-a čine:

 1. novčana sredstva koja je Savez stekao:

 • uplatom članarina
 • dobrovoljnim prilozima i darovima
 • obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 • financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave
 • iz fondova i inozemnih izvora
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom

 1. pokretnine i nekretnine u vlasništvu Saveza
 2. druga imovinska prava.

Savez može raspolagati imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Saveza, u skladu sa zakonom.

Sredstva ostvarena članarinom namijenjena su prvenstveno za provedbu međuklupskih programa.

 

Obveze i odgovornost Saveza spram javnih izvora sredstava

Članak 83.

Sredstva iz javnih izvora za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, kao što su sredstva za program javnih potreba u tehničkoj kulturi, Savez koristi isključivo za provedbu odobrenih programa i projekata.

Savez davatelje sredstava za programe i projekte iz stavka 1. ovog članka izvještava o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava sukladno zahtjevu odnosno ugovoru, a najmanje jedanput godišnje, a širu javnost obavještava putem vlastite mrežne stranice, financijskih izvještaja koje dostavlja Ministarstvu financija ili ustanovi koju ono ovlasti, ili na drugi odgovarajući način.

 

Financijsko poslovanje Saveza i ovlaštene osobe

Članak 84.

Financijsko poslovanje Saveza (knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje, vođenje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja) obavlja se sukladno propisima o financijskom poslovanju i vođenju računovodstva neprofitnih pravnih osoba i aktima tijela Saveza.

Izvršni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje Saveza.

 

Imovinska odgovornost Saveza

Članak 85.

Savez za obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članovi Saveza i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza u čijem stvaranju i zaključivanju nisu sudjelovali.

 

Odgovornost za štetu

Članak 86.

Savez i osobe ovlaštene za zastupanje Saveza za štetu učinjenu u Savezu ili za štetu Saveza prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

XI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Opća odredba o obavljanju stručnih i administrativnih poslova

Članak 87.

Stručno-administrativne poslove za Savez obavlja tajnik Saveza. Za obavljanje trajnih stručnih, administrativnih, pomoćnih i ostalih poslova Izvršni odbor može ustrojiti Ured Saveza.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih, pomoćnih i njima sličnih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili se ne mogu ili ih nije moguće ekonomično obavljati u okviru Saveza, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge zajednice ili saveza udruga, ili profesionalnoj tvrtki, ili njihovo obnašanje osigurati ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu u ime Saveza, temeljem odluke Izvršnog odbora, ugovaraju predsjednik i tajnik Saveza.

Ovlaštenje pravnih osoba i pojedinaca koje obnašaju poslove za Savez

Članak 88.

Na stručnu službu i pojedince iz članka 89. stavci 1. i 2. ovoga Statuta ne mogu se prenositi ovlasti i odgovornosti tijela za koje oni obavljaju poslove.

 

Vođenje i praćenje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Saveza

Članak 89.

Poslove za potrebe Saveza ugovorene s pravnom osobom i pojedincima usklađuje i vodi tajnik Saveza.

Obavljanje poslova za potrebe Saveza prati i ocjenjuje Izvršni odbor temeljem izvještaja što mu ga jedanput u godini, odnosno prema potrebi ili na njegov zahtjev, podnosi tajnik Saveza.

 

XII. PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 90.

Savez prestaje djelovati kada to na poticaj ili uz prethodnu suglasnost većine njegovih članova odluči Skupština tročetvrtinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine, zbog statusnih promjena, te zbog drugih zakonom propisanih razloga.

U slučaju prestanka postojanja Saveza imovina se, nakon namirenja vjerovnika, troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

Savez nema pravo imovinu Saveza dijeliti svojim osnivačima, članovima Saveza, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima  i s njima povezanim osobama u smislu članka 53. Zakona o udrugama.

Ukoliko je Savez primio sredstva iz javnih izvora u smislu članka 32. Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja Saveza ostatak sredstava vratit će se u proračun iz kojeg su sredstva dodijeljena.

Ako se ne može provesti postupak s imovinom Saveza određen u prethodnim stavcima ovoga članka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi sjedište Saveza.

 

XIII. LIKVIDATOR SAVEZA

Uloga i granice djelovanja likvidatora

Članak 91.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba za zastupanje Saveza i likvidator je jedina osoba koja zastupa Savez u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar saveza i Zajednice tehničke kulture kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja likvidacijskog postupka i brisanja Saveza iz Registra.

Likvidator zastupa Savez i provodi likvidacijski postupak na način, u rokovima i u granicama utvrđenim zakonom.

Imenovanje i opoziv likvidatora

Članak 92.

Likvidatora Saveza imenuje i opoziva Skupština Saveza.

Likvidator mora posjedovati stručno znanje i iskustvo koji ga čine kompetentnim za vođenje postupka likvidacije i za skrb o raspodjeli imovine.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Saveza u iznosu koji odredi Izvršni odbor u prvoj sjednici nakon imenovanja likvidatora.

 

XIV. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Odnos Statuta i drugih akata

Članak 93.

Statut je temeljni opći akt ZSCB-a i s njegovim odredbama moraju biti usklađeni svi ostali akti Saveza i članova Saveza.

 

Postupak pokretanja izrade i utvrđivanja prijedloga Statuta i drugih akata

Članak 94.

Postupak za donošenje Statuta i drugih općih akata Saveza ili za donošenje njihovih izmjena i dopuna mogu potaknuti:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. predsjednik Saveza,
 5. jedna petina punopravnih članova Saveza ili
 6. jedna trećina svih članova Saveza.

Izradi nacrta Statuta i općeg akta i nacrta njihovih izmjena i dopuna obvezno se pristupa kada izradu inicira ili podupre:

 • najmanje četvrtina punopravnih članica Saveza ili
 • najmanje trećina zastupnika punopravnih članova Saveza u Skupštini ili
 • Izvršni odbor.

Izradu nacrta Statuta i općeg akta te nacrta njihovih izmjena i dopuna organizira i za nju odgovara Izvršni odbor.

Nacrt Statuta i nacrt izmjena i dopuna Statuta, obvezno se upućuje članovima Saveza i članovima Skupštine na javnu raspravu najmanje četrnaest (14) dana prije konačnog donošenja.

Javna rasprava iz stavka 4. ovoga članka obuhvaća otvorenu demokratsku tematsku raspravu svih aktera svojstvenu civilnom društvu: dijalog u posebno pripremljenom skupu, mogućnost iznošenja mišljenja, primjedaba i prijedloga u pisanom obliku, te savjetovanje sa pozvanim i zainteresiranim čimbenicima.

Prijedlog Statuta utvrđuje Izvršni odbor temeljem primljenih primjedaba, mišljenja i prijedloga i u tom postupku može konzultirati eksperte za određena pitanja.

Nacrt općeg akta dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s tim što o primjedbama i mišljenjima mogu obavijestiti Izvršni odbor najkasnije u roku od deset (10) dana po prijamu nacrta. Izvršni odbor temeljem raščlambe dospjelih primjedbi i mišljenja, utvrđuje prijedlog akta.

 

Usvajanje Statuta i drugih akata

Članak 95.

Statut i ostale opće akte iz svoje nadležnosti Skupština usvaja većinom glasova nazočnih zastupnika punopravnih članova Saveza.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata usvajaju se na način i po postupku njihovog donošenja.

 

Pravo tumačenja Statuta i drugih akata

Članak 96.

Statut i opće akte iz svoje nadležnosti tumači Skupština Saveza, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Druge akte Saveza tumače tijela koja ih donose.

 

Objavljivanje Statuta i drugih akata

Članak 97.

Statut i drugi akti obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči i mrežnoj (web) stranici Saveza.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Dan Zagrebačkoga saveza CB-radioklubova

Članak 98.

Dan osnivanja Saveza, 05. studeni 2010. godine, proglašava se Danom Zagrebačkoga saveza CB-radioklubova.

 

Akti koji prestaju važiti

Članak 99.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Zagrebačkoga saveza CB-radioklubova, koji je  Osnivačka Skupština Zagrebačkoga saveza CB-radioklubova usvojila 05. studenoga 2010. godine.

Akti doneseni temeljem Statuta iz stavka 1. ovog članka ostaju na snazi do usklađivanja s odredbama ovoga Statuta.

Usklađivanje s odredbama ovog Statuta

Članak 100.

Svi akti Saveza moraju se uskladiti s odredbama ovoga Statuta u roku od godinu dana računajući od dana stupanja Statuta na snagu.

Članovi Saveza moraju uskladiti svoje statute s odredbama ovoga Statuta do 30. rujna 2015. godine.

Članovi mogu preuzeti i u svom radu na odgovarajući način primjenjivati ostale akte Saveza.

 

Stupanje Statuta na snagu

Članak 101.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se danom izvršnosti rješenja o upisu promjene u Registar Saveza i Zajednice tehničke kulture Grada Zagreba.

 

U Zagrebu, 23. rujna 2015.

 

Predsjednik                    
Zagrebačkoga saveza CB-radioklubova

Zlatko Ribarić                  

______________________________________

CB briljantno simbolizira dragocjenost slobode čovjeka pojedinca i presudnu ulogu jednostavnosti tehničkog izuma za širinu njegove primjene.

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14

Mob:  (+385) 99 83 66 998

OIB: 03749861205

IBAN: HR6023400091110462715

Email: savez@zscb.hr

O nama

Građanski opseg - uobičajeno zvan CB, civilni band i građanski (javni) pojas - jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije putem radio valova.