CB-RADIOKLUBA „DUBRAVA“

Zagreb, rujan, 2015.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014. i članka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) Skupština CB radiokluba „DUBRAVA“ na zasjedanju održanom 15. rujna 2015 donijela je

S T A T U T

CB RADIOKLUBA „DUBRAVA“

 

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom CB-radioklub Dubrava (u daljnjem tekstu Klub) regulira odredbe o nazivu, sjedištu,zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; o uvjetima i načini učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članstva i načinu vođenja popisa članova; tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; o prestanku postojanja Kluba; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Klub.

Članak 2.

Klub djeluje kao nestranačka udruga civilnog društva.

Klub je neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u CB radioamaterizmu i upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske i u registar neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Klub djeluje pod nazivom: CB RADIOKLUB „DUBRAVA“.

Kratica naziva Kluba je: CBRK „DUBRAVA“.

Sjedište kluba je u Zagrebu, Grižanska ulica broj 3.

Klub djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 4.

Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe, a stječe ga danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Članak 5.

Rad kluba i njegovih tijela je javan.

Javnost svog rada Klub ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, odnosno:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događanjima putem pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način;

– putem sredstva javnog priopćavanja;

– putem Internet stranica Kluba;

–  izvješćivanjem nadležnih Saveza, Zajednice tehničke kulture i državnih organa o radu Kluba.

Javnost rada može se iznimno isključiti ako Izvršni odbor kluba svojom odlukom ocijeni da je to potrebno radi zaštite podataka koji su zakonom određeni kao službena, poslovna, znanstvena ili tehničko-tehnološka tajna ili se tiču osobnih podataka članova Kluba.

Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama Statuta i zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Članak 6.

Klub ima svoj amblem.

Amblem  kluba je četvrtastog oblika, izvučena u trokut pri dnu, bijele boje plavim obrubom.

U sredini se nalazi simbol grada Zagreba (kula), s lijeve strane kule nalazi se 19, a s desne 88, što predstavlja godinu osnivanja kluba.

S lijeve strane kule nalazi se GP antena amblem CB-a, na vrhu amblema nalazi se naziv djelatnosti CB radioklub a ispod toga na vrhu antene nalazi se lenta sa nazivom kluba Dubrava a ispod kule područje djelovanja grad Zagreb.

Članak 7.

Klub ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, ispisanim tekstom uz rub pečata: CB radioklub Dubrava Zagreb.

U sredini pečata nalazi se znak CB-a GP-antena.

Pečatom promjera 30 mm rukuje predsjednik kluba, a po njegovom ovlaštenju dopredsjednik ili tajnik kluba, a potpisivanje i drugih akata vrši predsjednik kluba ili u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik, a u iznimnim slučajevima Izvršni odbor može ovlastiti osobu iz svog sastava.

2. UDRUŽIVANJE

Članak 8.

Klub se udružuje u Zagrebački savez CB radioklubova i djeluje sukladno Statutu Saveza.

Klub se temeljem odluke Skupštine udružuje u Zajednicu tehničke kulture, strukovne saveze, klubove tehničke kulture na razini grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Klub se može udružiti u međunarodne udruge.

3. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

Članak 9.

 Ciljevi Kluba su:

– promicanje, poticanje i razvijanje CB radioamaterizma;

– provedbu stručnog obrazovanja svog članstva iz područja CB-radioamaterizma i podizanje opće razine znanja članstva;

– uključivanje mladih u Klub, uz razvijanje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u Klubu, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom dugogodišnjem radu u tehničkoj kulturi;

     Klub sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture i to CB-radioamaterizma.

     Djelatnost Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

  –     organizacija i provedba djelatnosti CB-radioamaterizma na području djelovanja Kluba;

  –   organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja članstva;

organiziranjem natjecanja, susreta, prigodnih izložbi, sajmova i sličnih priredbi, kao i sudjelovanja u sličnim aktivnostima drugih klubova i udruga;

  –   organizacija rada s mladima odnosno podmlatkom u CB-radioamaterizmu;

 • omogućavanje i stvaranje uvjeta za slobodno udruživanje za rad na 27 Mhz, kako bi učinkovitije ostvarili programe javnih potreba;
 • ostvarivanje osobnih i zajedničkih potreba te interesa članova kluba;
 • prati i unapređuje dostignuća iz područja elektrotehnike, komunikacija i njihovu primjenu na CB opsegu;
 • nabavom, izradom, popravcima CB postaja, opreme, instrumenata, pribora te drugih tehničkih sredstava i materijala za potrebe Kluba;
 • pružanje pomoći u radu CB operatora i njihovim klubovima i udrugama na području Republike Hrvatske;
 • sudjelovanjem u izvanškolskim i izvannastavnim programima tehničke kulture;
 • ustrojem veza u slučaju prirodnih i drugih nesreća kao i u izvanrednim uvjetima;
 • sudjelovanje u obrani Hrvatske;
 • radi i sudjeluje u akcijama koje pridonose zaštiti čovjekove okoline;
 • poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti u radu na CB-u (27 Mhz);
 • unapređivanje stručnog rada i osposobljavanja članstva;
 • organizira izlete za članove Kluba u trajanju od najviše 2 dana sa jednim noćenjem;

Članak 10.

 

Radi postizanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva organiziranja, osiguravanja sredstava potrebnih za stvaranje materijalnih uvjeta i ostvarivanje programa utvrđenih zadaća. Klub neposredno ili zajednički sa drugim klubovima i udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture može obavljati i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

Članak 11.

Klub svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svoje djelatnosti klub ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo na unapređenje klupske djelatnosti.

4. USTROJ DRUŠTVA

Članak 12.

Učlanjenje u Klub je dobrovoljno.

Svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom postati članom Kluba.

Članom se postaje upisom u popis članova odnosno u Matičnu knjigu, a koje vodi tajnik.

Članom Kluba mogu postati i inozemne fizičke ili pravne osobe, ukoliko prihvaćaju uvjete i odredbe ovog Statuta.

Osoba koja želi postati članom Kluba ispunjava i vlastoručno potpisuje pristupnicu, pod uvjetima da nije član ni jednog drugog kluba.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću (maloljetnici ili punoljetne osobe koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba) mogu biti članovi Kluba bez prava odlučivanja u radu tijela Kluba .

Maloljetne osobe mogu steći članstvo u Klubu u dobi od navršenih šest do navršenih osamnaest godina, koji pristupe u članstvo Kluba. a na način propisan u članku 14. Statuta.

Za osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Klub je obvezan voditi  evidenciju članova- Matičnu knjigu članova.

Matična knjiga članova vodi se elektronički i u obliku knjige i obvezno sadrži slijedeće podatke: o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Sve podatke o pojedinim članovima obvezan je redovito ažurirati tajnik Kluba.

Članovima Kluba može se izdati članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisan je odgovarajućim aktom Kluba.

 

Članak 13.

Klub u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati sekcije

Sekcije su ustrojstveni oblici Kluba i nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Skupština Kluba. Odluka o osnivanju sekcije sadrži odredbu o nazivu i sjedištu sekcije, ustroju i o osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i drugim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama Klub može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.

Članak 14.

Odluku o primanju u članstvo Kluba donosi Izvršni odbor na temelju pismenog zahtjeva (pristupnice) potencijalnog člana.

Primanje u članstvo Kluba provodi se na sjednici Izvršnog odbora, Predstavljanje članova primljenih u Kluba tijekom jednogodišnjeg razdoblja u pravilu se provodi na prvoj narednoj sjednici Skupštine Kluba.

Na odluku Izvršnog odbora o odbijanju zahtjeva za učlanjenje potencijalni član može izjaviti žalbu pismenim putem Skupštini Kluba u roku od 8 dana od dana dostave odluke. O žalbi Skupština mora odlučiti najkasnije u roku godine dana. Odluka Skupštine je konačna.

Članovi Kluba mogu se obvezati na plaćanje članarine o čemu kao i o visini iznosa odluku donosi Skupština Kluba.

Iznos članarine utvrđuje Izvršni odbor kluba početkom svake kalendarske godine.

Umirovljenici i đaci plaćaju 50% članarine.

Članstvo u klubu dokazuje se članskom iskaznicom koja se izdaje svakom članu Kluba, a vrijedi samo uz redovno podmirenu članarinu za tekuću godinu.

Članak 15.

Članovi Kluba mogu biti:

1. redoviti član

2. mladi član

3. instruktor i voditelj (stručno osposobljena osoba za rad u tehničkoj kulturi)

4. počasni član

5. podupirući odnosno pomažući član.


Redoviti član je osoba koja se priprema i sudjeluje u aktivnostima, poslovima i djelatnostima Kluba. Redovitim članom može postati svaka poslovno sposobna osoba koja je navršila 18 godina Statuta i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika, ako se s tim suglasi Izvršni odbor Kluba.


Mladim članom može postati svaka maloljetna osoba starija od 6 (šest) godina s tim što zakonski zastupnik ili skrbnik za učlanjivanje u Klub osobe stare do 14 godina daje pisanu izjavu, a za učlanjivanje maloljetne osobe s navršenih 14 godina pisanu suglasnost. Mladi članovi tvore klupski pomladak.


Instruktor i voditelj su stručno osposobljene osobe za rad u tehničkoj kulturi, navlastito u CB-radioamaterizmu i bežičnim mrežnim komunikacijama, koje sudjeluju u planiranju i izvode programe tehničkog, tehnološkog i informatičkog opismenjivanja, poduke, tehničkog stvaralaštva ili samogradnje, natjecanja, smotri i ostalih oblika rada, poglavito radi osposobljavanja djece i mladeži u tehničkim, tehnološkim i informatičkim znanjima i vještinama, te izvedbe istorodnih programa namijenjenih građanima.


Počasnim članom može biti proglašen građanin koji je pružio izuzetan, trajan i javno priznat doprinos djelovanju, razvitku i postizanju ciljeva Kluba, CB-radioamaterizma i tehničke kulture. Počasnog člana proglašava Skupština Kluba temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.


Podupirućim odnosno pomažućim članom odlukom Izvršnog odbora Kluba može postati svaki građanin ili pravna osoba, u skladu s utvrđenim uvjetima, koja redovito novčano ili drukčije materijalno podupire ili značajnom jednokratnom potporom (donacijom) pomogne razvoj Kluba i izvođenje programa, ako se on s tim prethodno suglasi. Podupirući član se ne evidentira u popisu članova.


Instruktor i voditelj imaju ista prava sudjelovanja u odlučivanju i upravljanju Klubom kao i redoviti član.

Članak 16.

Član kluba ima pravo sudjelovanja u programima i aktivnostima Kluba, predlagati i pokretati raspravu o pitanjima iz djelatnosti Kluba, tražiti mišljenja, stavove i objašnjenja o pitanjima iz djelatnosti Kluba i objašnjenja u svezi s radom Kluba.

Redoviti članovi čine Skupštinu, i imaju pravo u skladu s odredbama ovog statuta, sudjelovati u upravljanju Klubom, te birati i biti biran u njegova tijela.

Članak 17.

Prava članova Kluba su:

 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti te ciljeva Kluba,
 • birati i biti birani odnosno sudjelovanju u upravljanju Klubom (samo redoviti),
 • sudjelovati u manifestacijama koje organizira Klub,
 • sudjelovati u drugim aktivnostima Kluba,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Kluba,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad.

Članak 18.

Obveze i odgovornosti članova su:

 • pridržavanje odredaba Statuta i drugih akata Kluba;
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz programa rada Kluba;
 • čuvanje  i izgrađivanje međusobnih  kolegijalnih odnosa, razvijanje  međusobnog povjerenja i unapređivanje kvalitete rada u Klubu;
 • skrb o razvitku Kluba,
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Kluba i preuzetih obveza,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine Kluba,
 • čuvanje ugleda CB radioamaterizma i svog osobnog ugleda u svakoj prilici;
 • čuvanje državne, službene i poslovne tajne;
 • obavljanje svojih obveza savjesno, požrtvovno i disciplinirano,
 • provedba preuzetih obveza vezanih uz obnašanje određene pojedinačne dužnosti;
 • prenošenje iskustva i znanja pripadnicima mladeži odnosno podmlatka;

Članak 19.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • istupanjem iz članstva,
 • isključenjem, ako član svojim djelovanjem, suprotnim odredbama ovog statuta i drugih akata, nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba,
 • ako u određenom roku ne ispuni svoje financijske obveze prema Klubu. Ovaj rok određuje Izvršni odbor Kluba.
 • brisanjem iz registra pravne osobe članice Kluba.

Izricanjem disciplinskih mjera:

 • opomenu,
 • opomenu pred isključenje,
 • isključenjem iz Kluba.

Članak 20.

O primanju u članstvo i prestanku članstva u Klubu, kao i o privremenoj suspenziji člana poradi ponašanja suprotnih odredbi članka 18. ovog Statuta te izricanje disciplinski mjera odlučuje Izvršni odbor.

Protiv odluke Izvršnog odbora Kluba može se podnijeti prigovor Skupštini Kluba.

Odluka Skupštine je konačna.

5. UPRAVLJANJE I TIJELA KLUBA

Članak 21.

Rad u Klubu temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Članovi upravljaju Kluba putem svojih predstavnika u tijelima Kluba.

Članak 22.

Tijela Kluba odluke donose javnim glasovanjem.

Predsjedavajući može za pojedine odluke zatražiti tajno glasovanje o čemu se članovi tijela izjašnjavaju javnim glasovanjem.

Ukoliko je za izbor predsjednika kandidirano više članova izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Također, ukoliko je za članove Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora kandidirano više članova od broja predviđenih Statutom izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Članak 23.

U radu tijela Kluba mogu sudjelovati članovi Kluba koji ne čine to tijelo te predstavnici drugih pravnih osoba, ali bez prava odlučivanja.

Članak 24.

Radom upravljaju tijela i dužnosnici Kluba.

Tijela Kluba su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor.

Dužnosnici Kluba su:

 • predsjednik,
 • tajnik.

Tijela iz ovoga članka mogu radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomoćna ili povremena radna tijela (odbor, povjerenstvo i sl.). Odlukom o osnivanju povremenih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje posla.

 

Članak 25.

Mandatno razdoblje za rad tijela, dužnosnika i predstavnika Kluba u tijelima drugih organizacija traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja.

Kod razrješenja člana nekog tijela Kluba prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja tekućeg mandatnog razdoblja.

Skupštinu Kluba u slučaju isteka mandata tijelima saziva posljednja ovlaštena osoba upisana u Registar udruga.

5.1. Skupština

Članak 26.

Skupština Kluba (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja Klubom.

Skupštinu čine redoviti članovi Kluba.

Ostali članovi Kluba sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Članak 27.

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje, s time da se svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna.

Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

Članak 28.

Redovitu, tematsku ili svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba na temelju odluke Izvršnog odbora.

Poziv s točnim datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim članovima Skupštine Kluba najmanje osam dana prije održavanja sjednice

Članak 29.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba na temelju:

– zahtjeva trećine članova Skupštine Kluba,

– odluke Nadzornog odbora,

– zahtjeva Izvršnog odbora

Članak 30.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz članka 29. ovog Statuta u roku od 15 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagači.

U slučaju sazivanja Skupštine prema odredbi stavka 1. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.

U izuzetnim situacijama predsjednik Kluba može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima, ali ne kraćem od 8 dana.

Članak 31.

Kvorum na sjednici Skupštine Kluba čini natpolovična većina redovitih članova Kluba.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih redovitih članova, ako Statutom nije predviđena drukčija većina. Skupština može odlučiti da se o pojedinom pitanju glasuje se tajno

Sjednicom Skupštine Kluba predsjedava predsjednik Kluba (ako Izvršni odbor Kluba nije donio drugačiju odluku), a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

 

Članak 32.

Rad Skupštine i drugih tijela Kluba uređen je Poslovnikom kojeg na početku svakog mandatnog razdoblja donosi Skupština na svojoj izbornoj sjednici.

Članak 33.

Skupština:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • donosi opće akte Kluba iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje politiku i program rada i razvoja Kluba,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnje financijsko izvješće;
 • usvaja izvješće Nadzornog odbora;
 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • odlučuje o iznosu članarine;
 • bira i razrješava predsjednika Kluba, zamjenika predsjednika, Izvršni odbor i Nadzorni odbor Kluba,
 • potvrđuje i opoziva likvidatora,
 • bira predstavnike Kluba u nadležne saveze ili zajednice tehničke kulture;
 • vrši opoziv članova tijela Kluba na prijedlog Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili jedne trećine članova Kluba zbog ne pridržavanja odredaba ovog Statuta;
 • odlučuje kao drugostupanjsko tijelo o povodu prigovora na odluke Izvršnog odbora;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i zajednice tehničke kulture, te učlanjivanju Kluba u međunarodne i druge organizacije i udruženja;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Kluba, ukoliko ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela;
 • donosi odluku o prestanku rada Kluba;

Skupština Kluba može ovlastiti Izvršni odbor za donošenje odluka iz ovog  članka i to:

 • izboru predstavnika Kluba u tijela Saveza ili zajednice tehničke kulture, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
 • izboru člana Izvršnog odbora, u slučaju ostavke pojedinog člana ili trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,

5.2. Izvršni odbor

Članak 34.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti odnosno upravlja radom Kluba između dviju sjednica Skupštine, poštivajući pritom program rada i zaključke Skupštine.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Kluba na inicijativu članova Izvršnog ili Nadzornog odbora, a najmanje jednom u svakom tromjesečju. Predsjednik Kluba je po svojoj dužnosti i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je njegovoj sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora.

Članak 35.

Izvršni odbor sastoji se od 7 članova koje bira i opoziva Skupština.

Predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik članovi su Izvršnog odbora po svojoj dužnosti.

Na sjednice Izvršnog odbora u pravilu se poziva predsjednik Nadzornog odbora Kluba, bez prava odlučivanja.

Članak 36.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj rad i za ukupan rad Izvršnog odbora.

Pojedini član Izvršnog odbora može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvrđene odlukama i zaključcima Izvršnog odbora.

Skupština Kluba može opozvati i čitav Izvršni odbor, ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima Skupštine.

Članak 37.

Izvršni odbor

 • utvrđuje:

– prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju;

– prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

– prijedlog drugih akata koje donosi Skupština Društva;

 • donosi:

– opće akte na osnovu Statuta, zakona i drugih propisa te prati njihovo provođenje;

– odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva;

– odluku o pokretnoj imovini i nekretninama koje su u vlasništvu Kluba;

– odluku o sudjelovanju na natjecanjima i priredbama i određuje predstavnike Kluba;

         – odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika preko tročlane komisije koju imenuje, kao drugostupanjsko tijelo;

– odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;

– odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine;

 • prati:

– ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;

 • daje:    

– tumačenje ovog Statuta;

 • imenuje i razrješava:

– tajnika,

– blagajnika,

– članove i predsjednike radnih tijela Izvršnog odbora,

– svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.

 •  predlaže

– likvidatora skupštini.

5.3. Nadzorni odbor  

Članak 38.

Nadzor nad radom Kluba provodi Nadzorni odbor Kluba.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Kluba.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Izvršnog odbora Kluba.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Članak 39.

Nadzorni odbor:

– prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata;

– analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Izvršnog odbora, i njihovih radnih tijela;

– nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Kluba.

Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

Sva tijela Kluba dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio vlastiti Statut, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor Kluba te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

 

6. DUŽNOSNICI KLUBA

6.1. Predsjednik  

Članak 40.

Skupština Kluba bira predsjednika Kluba iz redova članova Skupštine.

Predsjednik Kluba predsjedava Skupštini i Izvršnom odboru, a u slučaju njegove odsutnosti u svim poslovima zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine.

Predsjednik ima mogućnost ponovnog izbora.

Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, mijenja ga zamjenik predsjednika do naredne sjednice Skupštine koja donosi odluku o razrješenju i bira novog predsjednika.

Članak 41.

Predsjednik:

– odgovara za zakonitost rada Kluba,

– vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,

– saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Izvršni odbor;

– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

– obavlja druge poslove temeljem Statuta te smjernica Skupštine i Izvršnog odbora.

 

6.2. Tajnik

Članak 42.

Klub ima tajnika radi provedbe ustrojstvenih, administrativnih i kadrovskih poslova u Klubu.

Tajnika imenuje Izvršni odbor.

Članak 43.

Tajnik:

– provodi ustrojstvene, administrativne i kadrovske poslove u Klubu;

– priprema materijale za sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i radnih tijela;

– priprema i usklađuje stručne poslove u Klubu;

– predlaže Izvršnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Klubu;

– ustrojava informiranje u Klubu;

– ustrojava i kontrolira aktivnosti glede ažuriranja podataka o Klubu;

– provodi i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Izvršni odbor ili predsjednik Kluba.

Uz ostale osobe utvrđene člankom 3. ovog Statuta predstavlja Klub.

Tajnik ima savjetodavnu ulogu kod pripreme prijedloga financijskog plana Kluba.

Tajnika bira Izvršni odbor na mandat od četiri godine.

Tajnik Kluba vodi Matičnu knjigu članova.

 

6.2. Blagajnik  

Članak 44.

Izvršni odbor imenuje blagajnika Kluba na mandat od četiri godine.

Članak 45.

Poslovi blagajnika:

 • uredno zaprimanje računa,
 • dostava predsjedniku, kao naredbodavcu za izvršenje financijskog plana (ili drugoj osobi ovlaštenoj od strane predsjednika) svakog računa na ovjeru,

 • obavlja poslove kunske i devizne blagajne,
 • obavlja fakturiranje,
 • sastavlja blagajničke izvještaje,
 • ispostavlja virmane,
 • ispostavlja račun-otpremnice,
 • prati plaćanja računa od strane dužnika,
 • brine o djelotvornoj naplati prihoda,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

7. STRUČNI POSLOVI

Članak 46.

Društvo može za obavljanje stručnih, knjigovodstveno-računovodstvenih, blagajničkih, pravnih, administrativnih i drugih uposliti radnike u skladu s propisima a na temelju općeg akta Izvršnog odbora Kluba.

Izvrni odbor može djelomično ili u cijelosti povjeriti obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka drugim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova.

 

Članak 47.

Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi vode se sukladno važećim propisima.

Poslove iz stavka 1. ovog članka može obavljati član Kluba ukoliko ima propisanu stručnu spremu.

Klub može obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

Blagajničko poslovanje vodi blagajnik Kluba ili fizička odnosno pravna osoba iz stavka 3. ovog članka.

Članak 48.

8. LIKVIDATOR

Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak Kluba.

Likvidacijski postupak provodi likvidator.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlaštene za zastupanje Kluba.

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je osoba koja zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Kluba,
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
 • utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Klubu,
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Članak 49.

Likvidatora imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Kluba, a upisuje se u nadležni registar.

Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine.

9. IMOVINA DRUŠTVA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 50.

Imovinu Kluba čine:

         – novčana sredstva koja je Klub steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, provedbom djelatnosti Društva nevezanim uz temeljnu djelatnost, dotacijama iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave,te fondova iz inozemstva kao i druga novčana sredstva stečena u skladu s pozitivnim zakonskim propisima;

– pokretne stvari;

– nekretnine.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, a sukladno sa zakonom.

Članak 51.

KLub za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Kluba i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba.

Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Klub i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba za štetu učinjenu u Klubu ili Kluba prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

10. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 52.

Klub dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama društva i pojedinsima za zasluge i dostignuća u radu i razvoju Kluba.

Priznanja su:

                – priznanje članu Kluba ili vanjskom suradniku;

                – priznanje počasnom članu Kluba;

                – zahvalnica Kluba.

Priznanja i nagrade dodjeljuje Izvršni odbor.

11. DAN KLUBA

Članak 53.

Dan osnivanja kluba je 22. prosinca te se taj dan proglašava danom CB RADIOKLUBA „DUBRAVA“.

 

12. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 54.

Klub prestaje odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom. Odluku o prestanku rada Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina  Kluba pripasti će udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva temeljem odluke Skupštine.

13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Statut Kluba osnovni je opći akt Kluba. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Izvršni odbor.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe akta Kluba koji su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na raspravu te donošenje Skupštini.

Statut se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Kluba s pravom glasa.

Članak 56.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku za njegovo donošenje.

Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

– Izvršni odbor,

– Nadzorni odbor,

– trećina članova Skupštine

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donesen na sjednici Skupštine dana 15. ožujka 2013. godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen na internetskim stranicama Kluba i oglasnoj ploči Kluba.

 

U Zagrebu,15. rujna 2015. godine

                                                                                                    Predsjednik         
CB radiokluba „Dubrava“:
              Josip Mužina ing.     

CB briljantno simbolizira dragocjenost slobode čovjeka pojedinca i presudnu ulogu jednostavnosti tehničkog izuma za širinu njegove primjene.

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14

Mob:  (+385) 99 83 66 998

OIB: 03749861205

IBAN: HR6023400091110462715

Email: savez@zscb.hr

O nama

Građanski opseg - uobičajeno zvan CB, civilni band i građanski (javni) pojas - jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije putem radio valova.