Statut CB radiokluba TRNJE

Zagreb, rujan, 2015.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014. i članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) Skupština CB radiokluba „Trnje“ na zasjedanju održanom 21. rujna 2015 donijela je

 

S T A T  U T

 

CB RADIOKLUBA „T R N J E“

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

CB radioklub Trnje (u daljnjem tekstu Klub) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u CB radioamaterizmu.

 

Članak 2.

 

Naziv kluba je: CB RADIOKLUB „TRNJE“.

Skraćeni naziv je CBRK „TRNJE“.

Sjedište kluba je Vladimira Ruždjaka 17.

Područje djelovanja grada Zagreba

 

Članak 3.

 

Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe, a stječe ga danom upisa u Registar udruga.

Klub zastupa i predstavlja predsjednik, odnosno osoba koja ga temeljem ovog statuta ili odluke nadležnog tijela u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuje.

 

Članak 4.

 

Rad kluba i njegovih tijela je javan.

Javnost svog rada Klub ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, odnosno:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događanjima putem pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način;

– putem sredstva javnog priopćavanja;

– putem Internet stranica Kluba;

–  izvješćivanjem nadležnih Saveza, Zajednice tehničke kulture i državnih organa o radu Kluba.

Javnost rada može se iznimno isključiti ako Izvršni odbor kluba svojom odlukom ocijeni da je to potrebno radi zaštite podataka koji su zakonom određeni kao službena, poslovna, znanstvena ili tehničko-tehnološka tajna ili se tiču osobnih podataka članova Kluba.

Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama Statuta i zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Članak 5.

 

Klub ima svoj amblem i zastavu.

 

Amblem Kluba čini grb Grada Zagreba oko kojeg je kružno ispisano CB radioklub Trnje. Uz grb je ispisan datum i godina osnivanja Kluba 20. 03. 2010.

 

Članak 6.

 

Klub ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, ispisanim tekstom uz rub pečata: CB radioklub Trnje..

U sredini pečata nalazi se grb Grada Zagreba.

 

Pečatom promjera 30 mm rukuje predsjednik kluba, a po njegovom ovlaštenju dopredsjednik ili tajnik kluba, a potpisivanje i drugih akata vrši predsjednik kluba ili u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik, a u iznimnim slučajevima Izvršni odbor može ovlastiti osobu iz svog sastava.

 

 1. UDRUŽIVANJE

Članak 7.

 

Klub se temeljem odluke Skupštine udružuje u Zajednicu tehničke kulture, strukovne saveze, klubove tehničke kulture na razini grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Klub se može udružiti u međunarodne udruge.

 

 1. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

 

Članak 8.

 

 Ciljevi Kluba su:

– promicanje, poticanje i razvijanje CB radioamaterizma;

– provedbu stručnog obrazovanja svog članstva iz područja CB-radioamaterizma i podizanje opće razine znanja članstva;

– uključivanje mladih u Klub, uz razvijanje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u Klubu, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom dugogodišnjem radu u tehničkoj kulturi;

      

     Klub sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture i to CB-radioamaterizma.

 

     Djelatnost Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

  –     organizacija i provedba djelatnosti CB-radioamaterizma na području djelovanja Kluba;

  –   organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja članstva;

organiziranjem natjecanja, susreta, prigodnih izložbi, sajmova i sličnih priredbi, kao i sudjelovanja u sličnim aktivnostima drugih klubova i udruga;

  –   organizacija rada s mladima odnosno pomlatkom u CB-radioamaterizmu;

 • omogućavanje i stvaranje uvjeta za slobodno udruživanje za rad na 27 Mhz, kako bi učinkovitije ostvarili programe javnih potreba;
 • ostvarivanje osobnih i zajedničkih potreba te interesa članova kluba;
 • prati i unapređuje dostignuća iz područja elektrotehnike, komunikacija i njihovu primjenu na CB opsegu;
 • nabavom, izradom, popravcima CB postaja, opreme, instrumenata, pribora te drugih tehničkih sredstava i materijala za potrebe Kluba;
 • pružanje pomoći u radu CB operatora i njihovim klubovima i udrugama na području Republike Hrvatske;
 • sudjelovanjem u izvanškolskim i izvannastavnim programima tehničke kulture;
 • ustrojem veza u slučaju prirodnih i drugih nesreća kao i u izvanrednim uvjetima;
 • sudjelovanje u obrani Hrvatske;
 • radi i sudjeluje u akcijama koje pridonose zaštiti čovjekove okoline;
 • poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti u radu na CB-u (27 Mhz);
 • unapređivanje stručnog rada i osposobljavanja članstva;
 • rješavanjem drugih pitanja od zajedničkog interesa članova Kluba.

 

Članak 9.

 

Radi postizanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva organiziranja, osiguravanja sredstava potrebnih za stvaranje materijalnih uvjeta i ostvarivanje programa utvrđenih zadaća. Klub neposredno ili zajednički sa drugim klubovima i udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture može obavljati i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

 

Članak 10.

 

Klub svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svoje djelatnosti klub ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo na unapređenje klupske djelatnosti.

 

 1. USTROJ DRUŠTVA

Članak 11.

 

Učlanjenje u Klub je dobrovoljno.

Svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom postati članom Kluba.

Članom se postaje upisom u popis članova odnosno u Matičnu knjigu, a koje vodi tajnik.

Članom Kluba mogu postati i inozemne fizičke ili pravne osobe, ukoliko prihvaćaju uvjete i odredbe ovog Statuta.

Osoba koja želi postati članom Kluba ispunjava i vlastoručno potpisuje pristupnicu. Ako je član u više klubova, dužnost može obavljati samo u jednom klubu.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću (maloljetnici ili punoljetne osobe koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba) mogu biti članovi Kluba bez prava odlučivanja u radu tijela Kluba .

Maloljetne osobe mogu steći članstvo u Klubu do navršenih osamnaest godina, koji pristupe u članstvo Kluba. a na način propisan u članku 13. Statuta.

Klub je obvezno voditi evidenciju članova – Matičnu knjigu članova.

Matična knjiga članova vodi se elektronički i u obliku knjige i obvezno sadrži slijedeće podatke: o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Sve podatke o pojedinim članovima obvezan je redovito ažurirati tajnik Kluba.

Članovima Kluba može se izdati članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisan je odgovarajućim aktom Kluba.

 

Članak 12.

 

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i drugim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama Klub može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.

 

Članak 13.

 

Odluku o primanju u članstvo Kluba donosi Izvršni odbor na temelju pismenog zahtjeva (pristupnice) potencijalnog člana.

Primanje u članstvo Kluba provodi se na sjednici Izvršnog odbora.

Članovi Kluba mogu se obvezati na plaćanje članarine o čemu kao i o visini iznosa odluku donosi Skupština Kluba.

Iznos članarine utvrđuje Izvršni odbor kluba početkom svake kalendarske godine.

Članstvo u klubu dokazuje se članskom iskaznicom koja se izdaje svakom članu Kluba, a vrijedi samo uz redovno podmirenu članarinu za tekuću godinu.

 

Članak 14.

 

Članovi Kluba mogu biti:

 

–  redoviti članovi

      – članovi podmlatka i mladeži

      – pomažući članovi

 

Redovitim članom Kluba može postati svaka osoba pod uvjetom da je navršila 18 godina života i posjeduje poslovnu sposobnost. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću i osobe mlađe od 18 godina mogu biti članovi Kluba bez prava sudjelovanja u radu tijela Kluba.

 

Članovi  podmlatka su osobe u dobi od 6 do 12 godina za koje pisanu izjavu o učlanjenju daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članovi mladeži su mladi od 12 do 18 godina za koje zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Pomažućim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja, u skladu s utvrđenim uvjetima, značajnom financijskom potporom redovito pomaže razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje njegovog programa.

 

Članak 15.

 

Član kluba ima pravo sudjelovanja u programima i aktivnostima Kluba, predlagati i pokretati raspravu o pitanjima iz djelatnosti Kluba, tražiti mišljenja, stavove i objašnjenja o pitanjima iz djelatnosti Kluba i objašnjenja u svezi s radom Kluba.

 

Redoviti članovi čine Skupštinu, i imaju pravo u skladu s odredbama ovog statuta, sudjelovati u upravljanju Klubom, te birati i biti biran u njegova tijela.

 

Članak 16.

 

Prava  članova Kluba su:

 

 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti te ciljeva Kluba,
 • birati i biti birani odnosno sudjelovanju u upravljaju Klubom (samo redoviti).
 • sudjelovati u manifestacijama koje organizira Klub,
 • sudjelovati u drugim aktivnostima Kluba,
 • skrb o razvitku Kluba,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Kluba,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Kluba te kodeksa i pravila rada i ponašanja u Klubu,
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Kluba i preuzetih obveza,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine Kluba,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad.

 

U javnim nastupima član je obvezan čuvati ugled i interese Kluba.

 

Članak 17.

 

Obveze i odgovornosti članova su:

 • pridržavanje odredaba Statuta i drugih akata Kluba;
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz programa rada Kluba;
 • čuvanje  i izgrađivanje međusobnih  kolegijalnih odnosa, razvijanje  međusobnog povjerenja i unapređivanje kvalitete rada u Klubu;
 • čuvanje ugleda CB radioamaterizma i svog osobnog ugleda u svakoj prilici;
 • čuvanje državne, službene i poslovne tajne;
 • obavljanje svojih obveza savjesno, požrtvovno i disciplinirano,
 • provedba preuzetih obveza vezanih uz obnašanje određene pojedinačne dužnosti;
 • prenošenje iskustva i znanja pripadnicima mladeži odnosno podmlatka;

 

Članak 18.

 

Članstvo u Klubu prestaje:

 • istupanjem iz članstva,
 • isključenjem, ako član svojim djelovanjem, suprotnim odredbama ovog statuta i drugih akata, nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba,
 • ako u određenom roku ne ispuni svoje financijske obveze prema Klubu. Ovaj rok određuje Izvršni odbor Kluba.
 • brisanjem iz registra pravne osobe članice Kluba.

 

Izricanjem disciplinskih mjera:

 • opomenu,
 • opomenu pred isključenje,
 • isključenjem iz Kluba.

 

Članak 19.

 

O primanju u članstvo i prestanku članstva u Klubu, kao i o privremenoj suspenziji člana poradi ponašanja suprotnih odredbi članka 18. ovog Statuta te izricanje disciplinski mjera odlučuje Izvršni odbor.

 

Protiv odluke Izvršnog odbora Kluba može se podnijeti prigovor Skupštini Kluba.

Odluka Skupštine je konačna.

 

 1. UPRAVLJANJE I TIJELA KLUBA

 

Članak 20.

 

Rad u Klubu temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Članovi upravljaju Kluba putem svojih predstavnika u tijelima Kluba.

Za rad tijela Kluba potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.

Tijela Kluba pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova predstavnika nazočnih na sjednicama tijela.

 

Članak 21.

 

Tijela Kluba odluke donose javnim glasovanjem.

Predsjedavajući može za pojedine odluke zatražiti tajno glasovanje o čemu se članovi tijela izjašnjavaju javnim glasovanjem.

Ukoliko je za izbor predsjednika kandidirano više članova izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Također, ukoliko je za članove Izvršnog odbora ili Nadzornog odbora kandidirano više članova od broja predviđenih Statutom izbor se provodi tajnim glasovanjem.

 

Članak 22.

 

U radu tijela Kluba mogu sudjelovati članovi Kluba koji ne čine to tijelo te predstavnici drugih pravnih osoba, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 23.

 

Radom upravljaju tijela i dužnosnici Kluba.

Tijela Kluba su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor.

Dužnosnici Kluba su:

 • predsjednik,
 • tajnik.

Tijela iz ovoga članka mogu radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomoćna ili povremena radna tijela (odbor, povjerenstvo i sl.). Odlukom o osnivanju povremenih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje posla.

Članak 24.

 

Mandatno razdoblje za rad tijela, dužnosnika i predstavnika Kluba u tijelima drugih organizacija traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja.

Kod razrješenja člana nekog tijela Kluba prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja tekućeg mandatnog razdoblja.

Skupštinu Kluba u slučaju isteka mandata tijelima saziva posljednja ovlaštena osoba upisana u Registar udruga.

 

5.1. Skupština

Članak 25.

 

Skupština Kluba (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja Klubom.

Skupštinu čine redoviti članovi Kluba.

Ostali članovi Kluba sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 26.

 

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje, s time da se svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna.

Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

 

Članak 27.

 

Redovitu, tematsku ili svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba na temelju odluke Izvršnog odbora.

Poziv s točnim datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim članovima Skupštine Kluba najmanje osam dana prije održavanja sjednice

 

Članak 28.

 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba na temelju:

– zahtjeva trećine članova Skupštine Kluba,

– odluke Nadzornog odbora,

– zahtjeva Izvršnog odbora

 

Članak 29.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz članka 28. ovog Statuta u roku od 15 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagači.

U slučaju sazivanja Skupštine prema odredbi stavka 1. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.

U izuzetnim situacijama predsjednik Kluba može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima, ali ne kraćem od 8 dana.

Članak 30.

 

Sjednici Skupštine Kluba nazočni redoviti članovi Kluba čine kvorum.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih redovitih članova osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje se tajno.

 

Sjednicom Skupštine Kluba predsjedava radno predsjedništvo.

 

Članak 31.

 

Rad Skupštine i drugih tijela Kluba uređen je Poslovnikom kojeg na početku svakog mandatnog razdoblja donosi Skupština na svojoj izbornoj sjednici.

 

Članak 32.

 

Skupština:

 

 • usvaja Statut, njegove izmjene i dopune;
 • usvaja Poslovnik o radu Skupštine;
 • usvaja  opće akte Kluba iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje politiku i program rada i razvoja Kluba,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnje financijsko izvješće;
 • usvaja izvješće Nadzornog odbora;
 • usvaja odluku o statusnim promjenama;
 • odlučuje o iznosu članarine;
 • bira i razrješava predsjednika i članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Kluba,
 • bira predstavnike Kluba u nadležne saveze ili zajednice tehničke kulture;
 • potvrđuje i razrješava likvidatora;
 • vrši opoziv članova tijela Kluba na prijedlog Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili jedne trećine članova Kluba zbog ne pridržavanja odredaba ovog Statuta;
 • odlučuje kao drugostupanjsko tijelo o povodu prigovora na odluke Izvršnog odbora;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i zajednice tehničke kulture, te učlanjivanju Kluba u međunarodne i druge organizacije i udruženja;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Kluba, ukoliko ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela;
 • donosi odluku o prestanku rada Kluba;

Skupština Kluba može ovlastiti Izvršni odbor za donošenje odluka iz ovog  članka i to:

 • izmjene i dopune plana rada i financijskog plana za tekuću godinu,
 • izboru predstavnika Kluba u tijela Saveza ili zajednice tehničke kulture, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
 • izboru člana Izvršnog odbora, u slučaju ostavke pojedinog člana ili trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,
 • usvajanje završnog računa.

 

5.2. Izvršni odbor

 

Članak 33.

 

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti odnosno upravlja radom Kluba između dviju sjednica Skupštine, poštivajući pritom program rada i zaključke Skupštine.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Kluba na inicijativu članova Izvršnog ili Nadzornog odbora, a najmanje jednom u svakom tromjesečju. Predsjednik Kluba je po svojoj dužnosti i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je njegovoj sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora.

Članak 34.

 

Izvršni odbor sastoji se od 5 članova koje bira i opoziva Skupština.

Predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik članovi su Izvršnog odbora po svojoj dužnosti.

Na sjednice Izvršnog odbora u pravilu se poziva predsjednik Nadzornog odbora Kluba, bez prava odlučivanja.

Članak 35.

 

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj rad i za ukupan rad Izvršnog odbora.

Pojedini član Izvršnog odbora može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvrđene odlukama i zaključcima Izvršnog odbora.

Skupština Kluba može opozvati i čitav Izvršni odbor, ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima Skupštine.

 

Članak 36.

Izvršni odbor

 • utvrđuje:

– prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine;

– prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju;

– prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

– prijedlog drugih akata koje donosi Skupština Društva;

 • donosi:

– opće akte na osnovu Statuta, zakona i drugih propisa te prati njihovo provođenje;

– prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

– odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva;

– odluku o pokretnoj imovini i nekretninama koje su u vlasništvu Kluba;

– odluku o sudjelovanju na natjecanjima i priredbama i određuje predstavnike Kluba;

         – odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika preko tročlane komisije koju imenuje, kao drugostupanjsko tijelo;

– odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;

– odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine;

 • prati:

– ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;

 • daje:    

– tumačenje ovog Statuta;

 • imenuje i razrješava:

– tajnika,

– blagajnika,

– likvidatora,

– članove i predsjednike radnih tijela Izvršnog odbora,

– svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.

 • predlaže

– likvidatora skupštini

 

5.3. Nadzorni odbor  

 

Članak 37.

 

Nadzor nad radom Kluba provodi Nadzorni odbor Kluba.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Kluba.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Izvršnog odbora Kluba.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik najmanje dva puta godišnje, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 38.

 

Nadzorni odbor:

– prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata;

– analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Izvršnog odbora, i njihovih radnih tijela;

– nadzire poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Kluba.

Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

Sva tijela Kluba dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

 

 1. DUŽNOSNICI KLUBA

 

6.1. Predsjednik  

 

Članak 39.

 

Skupština Kluba bira predsjednika Kluba iz redova članova Skupštine.

Predsjednik Kluba predsjedava Skupštini i Izvršnom odboru, a u slučaju njegove odsutnosti u svim poslovima zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. Mandat zamjenika predsjednika traje četiri godine.

Predsjednik ima mogućnost ponovnog izbora.

Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, mijenja ga zamjenik predsjednika do naredne sjednice Skupštine koja donosi odluku o razrješenju i bira novog predsjednika.

 

Članak 40.

 

Predsjednik:

– odgovara za zakonitost rada Kluba,

– vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,

– skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Izvršnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Izvršni odbor;

– saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

– obavlja druge poslove temeljem Statuta te smjernica Skupštine i Izvršnog odbora.

 

6.2. Tajnik

 

Članak 41.

 

Klub ima tajnika radi provedbe ustrojstvenih, administrativnih i kadrovskih poslova u Klubu.

Tajnika imenuje Izvršni odbor.

 

Članak 42.

 

Tajnik:

– provodi ustrojstvene, administrativne i kadrovske poslove u Klubu;

– priprema materijale za sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i radnih tijela;

– priprema i usklađuje stručne poslove u Klubu;

– predlaže Izvršnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Klubu;

– ustrojava informiranje u Klubu;

– ustrojava i kontrolira aktivnosti glede ažuriranja podataka o Klubu;

– provodi i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Izvršni odbor ili predsjednik Kluba.

Uz ostale osobe utvrđene člankom 3. ovog Statuta predstavlja Klub.

Tajnik ima savjetodavnu ulogu kod pripreme prijedloga financijskog plana Kluba.

Tajnik Kluba vodi registar članova.

 

6.2. Blagajnik  

 

Članak 43.

 

Izvršni odbor imenuje blagajnika Kluba.

 

Članak 44.

Poslovi blagajnika:

 • uredno zaprimanje računa,
 • dostava predsjedniku, kao naredbodavcu za izvršenje financijskog plana (ili drugoj osobi ovlaštenoj od strane predsjednika) svakog računa na ovjeru,
 • obavlja poslove kunske i devizne blagajne,
 • obavlja fakturiranje,
 • sastavlja blagajničke izvještaje,
 • ispostavlja virmane,
 • ispostavlja račun-otpremnice,
 • prati plaćanja računa od strane dužnika,
 • brine o djelotvornoj naplati prihoda,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

 

 1. STRUČNI POSLOVI

Članak 45.

 

Klub može za obavljanje stručnih, knjigovodstveno-računovodstvenih, blagajničkih, pravnih, administrativnih i drugih poslova privremeno uposliti radnike u skladu s propisima a na temelju općeg akta Izvršnog odbora Kluba.

Izvrni odbor može djelomično ili u cijelosti povjeriti obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka drugim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova.

 

Članak 46.

 

Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi vode se sukladno važećim propisima.

Poslove iz stavka 1. ovog članka može obavljati član Kluba ukoliko ima propisanu stručnu spremu.

Klub može obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

Blagajničko poslovanje vodi blagajnik Kluba ili fizička odnosno pravna osoba iz stavka 3. ovog članka.

Članak 47.

 

 1. LIKVIDATOR

 

Likvidacijski postupak Kluba provodi likvidator,nastupom zakonom propisanih uvjeta.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlaštene za zastupanje Kluba.

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je osoba koja zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Kluba,
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
 • utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Klubu,
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

Članak 48.

 

Likvidatora potvrđuje i opoziva Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog odbora, a upisuje se u nadležni registar.

Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine.

 

 1. IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 49.

 

Imovinu Kluba čine:

         – novčana sredstva koja je Klub steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, provedbom djelatnosti Kluba nevezanim uz temeljnu djelatnost, dotacijama iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave,te fondova iz inozemstva kao i druga novčana sredstva stečena u skladu s pozitivnim zakonskim propisima;

– pokretne stvari;

– nekretnine.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, a sukladno sa zakonom.

 

Članak 50.

 

KLub za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Kluba i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba.

Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Klub i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba za štetu učinjenu u Klubu ili Kluba prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 1. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 51.

 

Klub dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama društva i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvoju Kluba.

 

Priznanja su:

                – priznanje članu Kluba ili vanjskom suradniku;

                – priznanje počasnom članu Kluba;

                – zahvalnica Kluba.

Priznanja i nagrade dodjeljuje Izvršni odbor.

 

 1. DAN KLUBA

 

Članak 52.

 

Dan osnivanja kluba je 20. ožujka 2010  te se taj dan proglašava danom CB RADIOKLUBA „Trnje“.

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

 

Članak 53.

 

Skupština može prema vlastitoj ocjeni ili iz drugih opravdanih razloga donijeti odluku o prestanku rada i to tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine ili u slučaju predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina  Kluba pripasti će aktivnim članovima Kluba.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 54.

 

Statut Kluba osnovni je opći akt Kluba. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Izvršni odbor.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe akta Kluba koji su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na raspravu te donošenje Skupštini.

Statut se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Kluba s pravom glasa.

 

Članak 55.

 

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku za njegovo donošenje.

Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

– Izvršni odbor,

– dvije trećine članova Kluba

 

Članak 56.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba donesen na sjednici Skupštine dana 20. ožujka 2010 godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

 

Članak 57.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen na internetskim stranicama Kluba i oglasnoj ploči Kluba.

 

U Zagrebu,21. rujna 2015. godine

                        

                                                                                                   Predsjednik
         CB radiokluba „Trnje“:

M. P.                                                                              _____________________
(vlastoručni potpis) 

CB briljantno simbolizira dragocjenost slobode čovjeka pojedinca i presudnu ulogu jednostavnosti tehničkog izuma za širinu njegove primjene.

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14

Mob:  (+385) 99 83 66 998

OIB: 03749861205

IBAN: HR6023400091110462715

Email: savez@zscb.hr

O nama

Građanski opseg - uobičajeno zvan CB, civilni band i građanski (javni) pojas - jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije putem radio valova.